Anunț privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani de către Primăria Municipiului Focșani
2018-12-07 13:14

Anunț privind reluarea procedurii de concurs de proiecte de management pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani de către Primăria Municipiului Focșani

ANUNȚ PUBLIC
Primăria Municipiului Focșani organizează
la sediul său din Municipiul Focşani, b-dul Dimitrie Cantemir, nr.1 bis,
concurs de proiecte de management pentru
Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani

 

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, în condițiile respectării prevederilor Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, prevăzut în Anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr. 944 /17.09.2018, cu modificările și completările ulterioare
Condiţii de participare:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene și domiciliul în România;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza de adeverință medicală eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
e) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile:
1. Domeniul fundamental - Științe umaniste și arte, Ramura de știință -Istorie, Domeniul de licență - Studiul patrimoniului (Heritage Studies), Specializarea - Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale sau Specializarea - Turism cultural și studii muzeale;
2. Domeniul fundamental - Științe umaniste și arte, Ramura de știință - Arte, Domeniul de licență Muzică, Specializarea - Artele spectacolului muzical;
f) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. e), de minimum 7 ani;
g) are experienţă în domeniul activității manageriale de minimum 3 ani sau specializări în domeniul managementului* ;
h) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani;
i) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
j) nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii.

CALENDARUL CONCURSULUI:
a) 07.12.2018, aducerea la cunoştinţa publică a: condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; caietului de obiective; regulamentului de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform regulamentului-cadru; calendarului concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă; actelor necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs; bibliografiei; informaţiilor (privind condiţiile tehnice de redactare a proiectului de management şi condiţiile de prezentare a acestuia şi orice alte informaţii considerate necesare unei mai bune înţelegeri a cerinţelor concursului).
b) 03.01.2019, data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
c) 04.01.2019-08.01.2019, selecția dosarelor;
d) 09.01.2019- 18.01.2019, analiza proiectelor de management - prima etapă;
e) 21.01.2019-23.01.2019, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului - a doua etapă.
f) în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua - aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia;
g) candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința managerului a notei obținute, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Compartimentul resurse umane, organizare ( cam. 103, etajul 1), în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament;
h) în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică .
Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun, la sediul Primăriei Municipiului Focșani (b-dul. Dimitrie Cantemir, nr.1 bis), până la data 03.01.2019
- ora 16:00, la Compartimentul resurse umane, organizare ( cam. 103, etajul 1)

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină:
a) cerere de înscriere la concurs cu precizarea datelor personale de contact: telefon mobil şi adresă de e-mail, conform modelului anexat;
b) copie după actul de identitate;
c) curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
d) diplome de studii şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări**;
e) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
f) cazierul judiciar - în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
g) copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator);
h) declarație pe propria răspundere că nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani, conform modelului anexat;
i) declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acesteia, în sensul art. 2 lit. a) - c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
j) declaraţie pe propria răspundere, prin care se angajează, dacă este cazul, să solicite suspendarea contractului individual de muncă pentru funcția de execuție sau de conducere deținută în instituția de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management, ori în altă instituție de cultură, în condiţiile în care este declarat câştigător în cadrul acestui concurs de proiecte de management, conform modelului anexat;
k) proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) .
Proiectul de management va fi întocmit cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menționa numele și/sau prenumele persoanei care a întocmit proiectul în cadrul textului pe format hârtie sau electronic, pe suportul CD / DVD sau în proprietățile fișierului electronic).
Proiectul este limitat la un număr de 40 pagini (format: A4, marginile paginii: stânga: 2,50 cm, dreapta 1,5 cm, sus: 1,5 cm, jos: 1,5, spaţierea la un rând, alinierea textului: justified, font: Times New Roman, cu dimensiunea de 12 puncte pentru textul de bază şi dimensiunea de 14 puncte pentru titluri, utilizând obligatoriu diacriticele specifice limbii române, numerotare pagini: în josul paginii, numărul paginilor centrat) + anexe.
Titlurile capitolelor ori subdiviziunilor de capitol din text, inclusiv aliniatele, vor începe de la distanța de 1,25 cm față de setarea din stânga paginii (opțiunea Paragraf / paragraph). Tabelele se numerotează cu cifre arabe, de la 1 la "n", titlul menționându-se deasupra tabelului, centrat. Este interzisă utilizarea de culori pentru a diferenția, simboliza, marca diferite elemente din conținutul textului.
Proiectul de management, întocmit în baza legii române, cu respectarea prevederilor din actele normative indicate in bibliografie, trebuie să conțină soluții concrete în vederea funcționării și dezvoltării instituției pentru care se organizează concursul de proiecte de management, în perioada 2018-2021, pe baza sarcinilor formulate de autoritate.
În întocmirea proiectului se cere utilizarea termenilor în înțelesul definițiilor prevăzute la art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 189/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Proiectele de management vor fi depuse în plic sigilat, listat și electronic în format PDF pe CD/DVD, fără a fi legate, îndosariate, copertate, fără cuprins sau alte mențiuni decât cele din caietul de obiective.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

Candidații pot solicita informații suplimentare necesare elaborării proiectului de management, în baza unei cereri motivate, conform prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență nr. 189/ 2008, cu modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare cu privire la caietul de obiective și întocmirea proiectului de management se pot obține de la Compartiment presă, relații externe, evenimente culturale și sportive- Direcția relații interne și internaționale (telefon 0237216700 ) din cadrul Primăriei Municipiului Focșani (luni-joi între orele 8:00-16:30; vineri între orele 8:00-14:00).
Relații suplimentare cu privire la calendarul desfășurării concursului de proiecte de management, dosarul de concurs sau condițiile de participare se pot obţine de la Compartimentul resurse umane, organizare (telefon/fax 0237213416 / 0237216700 ) din cadrul Primăriei Municipiului Focșani (luni-joi între orele 8:00-16:30; vineri între orele 8:00-14:00).

*Condiția de pregătire sau experiență în management poate fi substituită de pregătirea în management atestată cu certificat de absolvire (manager de proiect, manager cultural etc.) sau experiență în conducerea unei instituții, companii, organizații neguvernamentale etc., dovedită prin adeverință.

**În cazul diplomelor de studii sau a documentelor care atestă efectuarea unor specializări în altă țară, acestea trebuie să fie însoțite de dovada recunoașterii acestora în România, conform prevederilor legale. La evaluarea dosarului de concurs, nu vor fi luate în considerare diplomele de studii sau documentele care atestă efectuarea unor specializări, cu termenul de valabilitate expirat.

BIBLIOGRAFIE:
1. Constituția României, republicată;
2. Legea 215 / 2001, republicată - Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 189 / 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța de Urgență nr. 118 / 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
6. Legea 53/ 2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentul anunț este publicat la sediul Primăriei Municipiului Focșani și al Ateneului Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani și pe site-urile: www.focsani.info și www. ateneu-pastia.ro

Anexe:
• MODEL Cerere de înscriere la concurs de management
• MODEL Declarație de înscriere la concurs de management
• MODEL Declarație pe propria răspundere - renunțare la post de conducere
• MODEL Declarație pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al securității sau colaborator al acesteia

Anexele la prezentul anunț se găsesc postate pe site-urile - www.focsani.info și www. ateneu-pastia.ro sau pot fi consultate la Compartimentul resurse umane, organizare din cadrul Primăria Municipiului Focșani.

Alte informații:
- Caietul de obiective pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani a fost aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului nr.909/2018 și se regăsește pe site-ul - www.focsani.info și pe site-ul instituției Ateneului Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani www. ateneu-pastia.ro
Documente atașate:
• Caiet de obiective pentru concursul de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani;
• Regulament de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Ateneul Popular " Maior Gheorghe Pastia" Focșani, cu modificările și completările ulterioare.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar