Informare privind strângerea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind strângerea și prelucrarea datelor cu caracter personal


Având în vedere Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal, care este obligatoriu în țara noastră, Primăria Municipiului Focșani anunță în mod public că desfășoară următoarele activități care presupun lucrul cu publicul, strângerea și prelucrarea de date cu caracter personal:
- realizarea și publicarea de poze cu ocazia diferitelor evenimente organizate de municipalitate;
- afișare pe paginile oficiale ale instituției de anunțuri și comunicate ce pot conține date cu caracter personal;
- gestionarea imaginilor din sistemul de supraveghere video din cadrul instituției;
- premierea persoanelor (elevi, cadre didactice, sportivi, antrenori, cupluri 50 ani căsătorie, persoane longevive, etc.);
- derularea proceselor verbale de atribuire a achizițiilor publice, respectiv: date ale operatorilor economici, ofertanți (date de identificare, persoane juridice și persoane fizice), precum și date ale persoanelor cu funcție de decizie din cadrul instituției (Municipiul Focșani - Primăria și Consiliul Local), care sunt prelucrate în condiției legislației specifice;
- consilierea cetățenilor;
- eliberarea convențiilor terase, constracte de închiriere pentru teren, pentru suporturi publicitare, pentru locuințe ANL, pentru locuințe sociale, pentru locuințe din fondul locativ, acte adiționale întocmite la aceste contracte;
- acordurile pentru amplasare panouri publicitare, firme, publicitate temporară;
- procesele verbale de predare-primire locuințe și teren;
- copiile conforme cu originalul eliberate din arhiva instituției;
- eliberarea documentelor pentru licitație publică;
- răspunsurile la cereri în cazul în care se solicită ca răspunsul formulat să fie comunicat direct persoanei care a înaintat cererea;
- înregistrarea documentelor în centrul de informare și comunicare;
- întocmirea certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, certificatelor de atestare a edificării, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor de spargere, avizelor de oportunitate, avizelor de PUZ, avizelor de PUD, adreselor privind informarea și consultarea publicului, notificărilor cetățenilor afectați de reglementările PUZ/PUD, convocărilor de dezbateri publice, autorizațiilor de funcționare, adreselor privind postarea la sediul primăriei a anunțurilor de mediu sau SGA, adreselor către ISC privind valoarea reală a lucrărilor de construire sau desființare, notificărilor titularilor de autorizații de construire, alte adrese distribuite Direcției arhitectului șef spre rezolvare;
- efectuarea recepțiilor lucrărilor și reglarea taxei de autorizație de construire;
- preluarea cererilor/adreselor depuse la Primăria Municipiului Focșani prin registratura generală, documentelor care ajung urmare a rezoluției conducerii instituției la compartimentele de specialitate;
- preluarea cererilor depuse la Primăria Municipiului Focșani prin registratura biroului agricultură și eliberarea adeverințelor privind registrul agricol, documentelor primite/eliberate în prevederilor legislației speciale în domeniu;
- înregistrarea contribuabililor;
- înregistrarea plăților;
- înregistrarea proceselor verbale de amendă;
- înregistrarea:
-clădirilor;
-terenurilor;
-mijloacelor de transport;
-contractelor de închiriere:
-contracte concesiune;
-contracte utilizare domeniu public;
- declarațiile publiciatate contract;
- emiterea și eliberarea deciziilor de impunere;
- eliberarea sumarului fiscal, contului fiscal și ale altor rapoarte cu caracter fiscal;
- scăderea din evidență:
- clădiri;
- terenuri;
- mijloace transport;
- înregistrarea autorizațiilor de construire, certificate urbanism;
- eliberarea certificatelor atestare fiscală persoane fizice/juridice;
- eliberarea diverselor adrese/adeverințe către:
- persoane fizice;
- instituții publice;
- înregistrarea autorizațiilor de funcționare;
- înregistrarea panourilor firmă, publicitate;
- înregistrarea biletelor/deconturilor spectacole;
- înregistrarea certificatelor de handicap pentru scutire de la plata impozitului, certificatelor pentru dovedirea calității de veteran de război, persoane persecutate de regimul comunist, eroi de revoluție, etc.;
- înregistrarea titlurilor executorii, sentințelor civile, seciziilor civile;
- restituirea sumelor de bani sau plăți către diverși creditori;
- emiterea somațiilor, titlurilor executorii, adreselor instituire poprire sume de bani din conturi bancare, reținerilor din salarii în vederea recuperării debitelor impozite și taxe;
- instituirea sechestrelor bunurilor mobile și imobile;
- răspunsurile către diverse instituții, instanțe, în conformitate cu prevederile legale, cu respectarea secretului fiscal;
- încheierea unor acte de control (Note de constatare, Rapoarte de constatare, Note unilaterale, etc.) în cadrul unor controale operative și inopinate, efectuate la unitățile din subordinea Primăriei Municipiului Focșani, respectiv la Serviciile/ Compartimentele/ Departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, inclusiv la unitătile de învățământ;
- solicitările adresate către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani, privind furnizarea datelor de identificare a persoanelor, domiciliate pe raza Municipiului Focșani, necesare în vederea finalizării verificărilor demarate;
- solicitările de informații, documente sau explicații scrise, necesare realizării controlului operativ și inopinat, de la unitățile din subordinea Primăriei Focșani, respectiv de la Serviciile/ Compartimentele/ Departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, inclusiv la unitățile de învățământ;
- comunicarea de către inspectorii din cadrul Serviciului Corp de Control al Primarului- către unitățile din subordinea Primăriei Municipiului Focșani, respectiv către Serviciile/ Compartimentele/ Departamentele din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, a aspectelor constatate în urma controalelor operative și inopinate efectuate și a rezoluțiilor stabilite de către dl. Primar Cristi Valentin Misăilă, în vederea adoptării măsurilor legale ce se impun;
- în cazul analizelor de risc privind identificarea materiei impozabile nedeclarate sau parțial declarate (adrese către autoritățile publice, instituții publice și de interes public, centrale sau locale, precum și serviciile deconcentrate ale autorităților publice locale, către societăți, persoane fizice, persoane care exercită profesii liberale, asociații de proprietari etc., în vederea obținerii de informații cu caracter personal privind persoanele fizice);
- documentele utilizate în cadrul acestor activităti care implică strângere și/sau prelucrare de date cu caracter personal sunt:
a. proces verbal de control inopinat și constatare la fața locului;
b. proces verbal de control;
c. adrese interne/externe;
d. note unilaterale;
e. procese verbale de contravenție;
f. proiecte de rapoarte de inspecție fiscală;
g. rapoarte de inspecție fiscală;
h. declarații;
i. anunț individual sau colectiv pentru comunicare prin publicitate;
j. note de constatare.
- în cazul soluționării pețițiilor;
- în cazul audiențelor;
- în cazul înființării asociațiilor de proprietari (solicitări de date referitoare la administrator, președinte, cenzor etc.);
- în cazul solicitării de documente de la întreprinderile publice la care U.A.T. Focșani este acționar majoritar sau unic, în vederea analizei legalității numirii unor membri provizorii în consiliile de administrație;
- în cazul solicitării contractelor de mandat ale membrilor consiliilor de adminstrație, numiți definitiv sau provizoriu;
- în cazul solicitării unor informații și documente din partea jurnaliștilor și a altor persoane din cadrul media/presă, etc., în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- autorizarea agenților economici care desfășoară activitatea de transport public local de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere în Municipiul Focșani;
- înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării din Municipiul Focșani, precum și radierea acestora.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect