Comisia paritară

DISPOZIȚIA NR. 832
din 24 octombrie 2019

Privind numirea membrilor și a secretarului, precum și supleanții acestora în Comisia
paritară a functionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Primarul Municipiului Focșani,
Având în vedere procesul verbal nr. 100619/16.10.2019 încheiat cu ocazia desemnării reprezentanților funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani în Comisia paritară și referatul Directiei economice - Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 102014/21.10.2019;
- văzând Dispoziţia Primarului Municipiului Focşani nr. 740/02.10.2019 privind stabilirea perioadei în care va avea loc desemnarea reprezentanților funcționarilor publici din Primăria Municipiului Focșani în Comisia paritară;
- în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 833/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor paritare și încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 155 alin. (1) lit. e), art. 488, art. 625 alin. (1) lit. b), art. 626 şi în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1. Cu data prezentei se numesc membrii titulari și membrii supleanți în Comisia paritară a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, următorii:
Membrii titulari:

- Dăscălescu Cristina - șef serviciu, Serviciul administrație publică locală, agricultură;
- Păduraru Coban George Daniel - șef serviciu, Serviciul startegie și dezvoltare urbană;
- Iordăchescu Alina Cristina - inspector, Serviciul resurse umane, managementul calității;
- Mărgel Laura Mariana - inspector, Serviciul proiecte "UMP” - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a";
Membrii supleanți:

- Matișan Marlena - consiler juridic, Serviciul juridic, contencios;
- Roșca Cristian - inspector, Serviciul de impozite și taxe locale.

Art. 2. Se numesc secretar titular și secretar supleant ai Comisiei paritare a funcționarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, următorii:
- secretar titular - Pădineanu Diana Cristina - consilier, Serviciul resurse umane, managementul calității;

- secretar supleant - Buică Diana Sorinela - inspector, Serviciul resurse umane, managementul calității.

Art. 3. Prevederile prezentei dispoziții sunt aplicabile până la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare şi funcţionare a comisiilor paritare, componenţa, atribuţiile şi procedura de lucru ale acestora, în temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calităţii şi persoanele nominalizate la art. 1 și art. 2, fiind difuzată către acestea prin intermediul Serviciului administrație publică locală, agricultură.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect