Comisia paritară

DISPOZITIA NR. 939
din 19 septembrie 2018

Pentru modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Focşani nr. 4136/2016, privind constituirea Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare

Primarul municipiului Focşani, judeţul Vrancea,
- văzând procesul verbal înregistrat la nr. 78854/18.09.2018, prin care s-a desemnat de către membrii titulari în Comisia paritară a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, prin vot deschis, ca preşedinte al Comisiei paritare domnul Necula Răzvan Mihail - inspector - Compartiment informatică şi referatul Directiei economice - Serviciul resurse umane, managementul calităţii înregistrat la nr. 79341/19.09.2018 prin care se propune modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Focşani nr. 4136/2016, privind constituirea Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 833/2007, privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor paritare şi încheierea acordurilor colective, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 63 alin. (1) lit. "e" şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

DISPUN:

Art. I. Modificarea art. 1 din Dispoziția Primarului Municipiului Focşani nr. 4136/2016, privind constituirea Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare, în sensul că doamna Poieană Liliana Simona va fi înlocuită cu domnul Necula Răzvan Mihail, astfel:
- domnul Necula Răzvan Mihail - inspector - Compartiment informatică, va fi preşedinte al Comisiei paritare pe perioada 27.09.2018 - 26.09.2019;
- doamna Poieană Liliana Simona, şef şerviciu - Serviciul buget, contabilitate, va fi membru titular în cadrul Comisiei paritare.

Art. II. Celelalte prevederi ale Dispozitiei Primarului Municipiului Focşani nr. 4136/2016, privind constituirea Comisiei paritare a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. Prezenta dispoziţie va fi adusă la îndeplinire de Serviciul administraţie publică locala, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calităţii, persoanele nominalizate la art. I și se va aduce de îndată la cunoștință Primarului Municipiului Focșani și membrilor organizaţiilor sindicale reprezentative a funcţionarilor publici din cadrul Primăriei Municipiului Focșani.


PRIMAR,
Cristi Valentin Misăilă

 

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar