Regulament concurs spații verzi

 

REGULAMENT

privind desfăşurarea unui concurs public

pentru amenajarea și întreținerea spaţiilor verzi din Municipiul Focșani

 

         CAPITOLUL I.  DISPOZIŢII GENERALE

 

 

         Prezentul Regulament are la bază următoarele acte normative care reglementează şi stabilesc obligaţiile administraţiei publice locale, referitoare la protecţia mediului şi la administrarea spaţiilor verzi în intravilanul municipiului Focșani, în vederea asigurării calităţii factorilor de mediu şi a stării de sănătate a populaţiei:

 • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MDLPL nr. 1549/2008 privind aprobarea normelor tehnice pentru elaborarea Regulamentului Local al spațiilor verzi din intravilanul localităților cu modificările și completările ulterioare.
 • O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 71/ 2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local ;
 • Hotărârea Guvernului nr. 955/15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;

Prin prezentul Regulament se are în vedere stabilirea măsurilor necesare în vederea stimulării cetățenilor municipiului Focșani pentru  amenajarea, administrarea, conservarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ce apațin domeniului public sau privat al municipiul Focșani;

 

         Definiții,

 

Conform art. 4 din Legea nr. 24/2007, republicată, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor:

 • parc - spaţiu verde, cu suprafaţa de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific şi din zone construite, cuprinzând dotări şi echipări destinate activităţilor cultural-educative, sportive sau recreative pentru populaţie;
 • scuar - spaţiu verde, cu suprafaţa mai mică de un hectar, amplasat în cadrul ansamblurilor de locuit, în jurul unor dotări publice, în incintele unităţilor economice, social-culturale, de învăţământ, amenajărilor sportive, de agrement pentru copii şi tineret sau în alte locaţii;
 • grădină - teren cultivat cu flori, copaci şi arbuşti ornamentali care este folosit pentru agrement şi recreere, fiind deschis publicului;
 • fâşie plantată - plantaţie cu rol estetic şi de ameliorare a climatului şi calităţii aerului, realizată în lungul căilor de circulaţie sau al cursurilor de apă;
 • bază sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanţă - complex format dintr-un cadru vegetal şi din zone construite, special amenajate şi dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de instalaţii sportive);
 • parc expoziţional - spaţiu verde special amenajat destinat informării publicului şi promovării unor evenimente;
 • spaţii verzi aferente locuinţelor de tip condominiu - spaţii verzi formate dintr-un cadru vegetal, amplasate adiacent blocurilor de locuinţe de tip condominiu, cu rol estetic şi de protecţie, de ameliorare a climatului şi a calităţii aerului;
 • culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică - plantaţii realizate în lungul căilor de circulaţie sau în jurul unor instalaţii cu potenţial ridicat de poluare, în vederea ameliorării calităţii mediului şi protejării infrastructurii aferente;

Art.1 În sensul stabilit de legislaţia în vigoare, sunt considerate spaţii verzi următoarele tipuri de terenuri existente în intravilanul municipiului:

 • parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate;
 • grădini botanice şi zoologice, muzee, parcuri expoziţionale, zone de agrement, baze sportive;
 • zone verzi aferente creşelor, grădiniţelor, şcolilor, unităţilor sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire;
 • zonele verzi aferente locuinţelor de tip condominiu;
 • păduri de agrement, zone verzi pentru protecţia lacurilor sau a cursurilor de apă, culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică.

Art.3 Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani poate încredinţa spațiul verde aferent unui imobil/imobile, spre amenajare și întreţinere, asociaţiilor de proprietari, proprietarilor individuali, operatorilor economici, ONG-urilor, în baza unei Convenții de Partereniat, reglementată de Hotarârea Consiliul Local al municipiului Focșani nr._____/______________.

Art.4 Spațiile verzi încredinţate conform art. 3, vor fi amenajate și întreţinute prin grija persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost încredinţate, prin lucrări de amenajare, întreţinere, curăţenie, propuneri de completare a vegetaţiei existente cu material dendro - floricol, udarea plantaţiilor nou înfiinţate până la prindere. Materialul dendrologic plantat la cererea asociaţiilor de proprietari va fi udat de membrii asociatiei de 2 ori pe săptămână în perioada aprilie - septembrie. Materialul necesar plantărilor poate fi asigurat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani în baza unei programări, în funcţie de alocaţia bugetară repartizată pentru achiziţia de material dendro-floricol şi a priorităţilor la nivel de municipiu și plantat de către persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost încredinţate spațiile verzi conform art. 3. De asemenea, materialul necesar plantărilor poate fi asigurat și/sau plantat și de către persoanele fizice sau juridice cărora le-au fost încredințate spațiile verzi conform art.3.  

 

CAPITOLUL II. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI PUBLIC PENTRU AMENAJAREA ȘI ÎNTREȚINEREA SPAŢIILOR VERZI

 

Art.5 În vederea amenajării și întreținerii în mai bune condiții a spațiilor verzi din Municipiul Focșani, se va organiza anual un concurs public, denumit în continuare "Concurs".

         Art.6 Deținătorii spațiilor verzi încredinţate conform art. 3 din prezentul Regulament se vor putea înscrie în cadrul Concursului public pentru amenajarea și întreținerea acestor spații verzi la începutul fiecărui an calendaristic, în perioada 01 ianuarie - 28/29 februarie pentru prima etapă și cu 15 zile calendaristice înainte de Sărbătorile Pascale pentru etapa a doua.

         Art.7 Organizatorul concursului este  Primăria Municipiul Focșani, cu sediul în b-dul. Dimitrie Cantemir nr. 1bis, Focșani, denumit în continuare Organizator, autoritate publică a Municipiului Focșani.

         Art.8 Concursul se va organiza şi derula prin intermediul Direcției Relații interne și internaționale din cadrul Primăriei Municipiul Focșani, care va face toate demersurile legale ce se impun, pentru şi în numele Organizatorului, în vederea realizării concursului în condiţiile prevăzute de prezentul Regulament.

         Art.9 Concursul se va desfășura în două etape: perioada 01 martie - Sărbătorile Pascale și Sărbătorile Pascale - 31 octombrie a fiecărui an, în conformitate cu prezentul Regulament, care este obligatoriu, în mod necondiţionat, pentru toţi participanţii la concurs. Fiecare etapă a Concursului va fi premiată, în conformitate cu prezentul Regulament.

         Art.10 Spațiile înscrise în Concursul de amenajare și întreținere a spațiilor verzi vor fi apreciate prin punctaj de către un Juriu format din 5 membri din care 2 consilieri locali ce vor fi desemnați prin HCL, 1 persoană nominalizată prin dispoziția Primarului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, 1 persoană desemnată prin vot, din cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a municipiului Focșani și 1 pesoană desemnată din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, înainte de desfășurarea Concursului și prin punctaj realizat din votul publicului.

         Art.11 Câştigătorii concursului vor fi anunţați în termen de maxim 15 zile lucrătoare după terminarea perioadei de desfășurare a Concursului printr-un anunţ public.

         Art.12 Prezentul Regulament este document public şi va fi adus la cunoştinţă publică prin intermediul paginii de internet proprii www.focsani.info, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, prin afişare la sediul instituţiei, precum şi prin orice alte modalităţi prevăzute de legea accesului la informaţiile de interes public.

         Art.13 La concurs va putea participa orice persoană fizică sau juridică, deținătoare a unui spațiu verde încredințat conform art. 3 din prezentul Regulament, denumită în continuare Participant, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

         a) este cetăţean român care are vârsta de minim 18 ani împliniţi la data înscrierii în concurs, deţine un act de identitate valabil în scopul identificării, validării rezultatului şi înmânării Premiului în cazul în care acesta va fi declarat câştigătorul Concursului, sau persoană juridică rezidentă în România;

         b) nu este salariat şi/sau colaborator al Organizatorului sau soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, au participat şi participă la iniţierea şi derularea prezentului concurs din partea organizatorului;

         c) nu prezintă datorii la bugetul local al Municipiului Focșani în momentul înscrierii în Concurs și până la jurizare și acordarea premiilor;

         d) a respectat condiţiile de înscriere și jurizare la Concurs prin completarea în mod corespunzător, cu datele sale complete şi corecte, a formularului de înscriere, prezentat în anexa nr. 1 a prezentului Regulament;

         e) deține sau administrează unul sau mai multe spații verzi, conform art. 3  din prezentul Regulament.

         Art.14 Înscriererea şi participarea la concurs nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare.

         Art.15 Participanții se pot înscrie la Concurs cu mai multe zone de spațiu verde amenajat, începând cu prima zi lucrătoare din an și până la data de începere a perioadei de desfășurare a concursului, stabilită conform art. 9 din Regulament.

         Art.16 Pentru înscrierea la concurs, Participanții vor depune la sediul Primăriei municipiului Focșani:

 • formularul de înscriere, conform Anexei 1 la prezentul Regulament, completat și semnat, în mod corespunzător, cu toate datele solicitate;
 • copie a Convenției de Parteneriat, cu schiţa spațiului verde încredințat prin Convenție;
 • 5 fotografii color, format A4, cu rezoluție 2K și format jpg, png, tiff sau gif, la o rezoluție minimă de 300 dpi, pentru fiecare spațiu verde cu care participă la Concurs, care să ilustreze starea inițială a spațiului/spațiilor verde/verzi.

Art.17 Formularul de înscriere trebuie să conțină obligatoriu data transmiterii şi semnătura participantului.       

Art.18 Calendarul concursului:

a)                 Formularele de înscriere se vor depune, pentru fiecare etapă, după cum urmează:

-          Pentru prima etapă înscrierea se va face în perioada 01 ianuarie - 28 februarie;

-          Pentru a doua etapă înscrierea se va face cu 15 zile calendaristice înainte de Sărbătorile Pascale;

b)                Perioada de jurizare se va desfășura în două etape după cum urmează:  

-         Pentru prima etapa a Concursului jurizarea se va face în următoarele 5 zile lucrătoare după Sărbătorile Pascale;

-         Pentru a doua etapă a Concursului jurizarea se va face în următoarele 5 zile lucrătoare după data de 31 octombrie;

c)                 Anunțarea câştigătorului: în termen de maxim 15 zile de la terminarea fiecărei etape de desfășurare a concursului.

Art.19 Vor fi validaţi, în vederea jurizării spațiilor amenajate pe care le-au înscris în concurs, doar Participanții care au respectat cerinţele prevăzute la art. 13 și art. 16 din prezentul Regulament. În cest sens se vor juriza Participanții care vor depune 5 fotografii color, format A4, cu rezoluție 2K și format jpg, png, tiff sau gif, la o rezoluție minimă de 300 dpi, care să ilustreaze stări intermediare ale spațiilor verzi, în fiecare lună până la momentul jurizării. Fotografiile vor fi obligatoriu datate.

Art.20 Concursul se va desfășura pe 6 zone din Municipiul Focșani. Cele 6 zone sunt următoarele : zona 1 - centru, zona 2 - obor, zona 3 - est, zona 4 - vest, zona 5 - sud, zona 6 - Mîndrești, conform anexei nr. 2 la Regulament.

Art.21 Juriul va analiza şi va puncta după următoarele criterii:

a)                 Armonizarea cu zona din care face parte spațiul;

b)                Impact vizual/Design atractiv al proporțiilor;

c)                 Originalitate;

d)                Menținerea stării de vegetație bună.

Art.22 Cele 4 criterii vor avea o pondere egală în evaluarea fiecărei lucrări de către Juriu, fiecare dintre criterii putând fi notate cu 0-25 puncte. Câștigătorul va fi ales în proporție de 75% de către Juriul desemnat și 25% prin votul publicului.

Art.23 Pentru a oferi publicului posibilitatea de a-și exprima opțiunea și a vota după validarea înscrierilor, lucrările vor fi postate atât pe pagina de internet proprie www.focsani.info cât și pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani, într-un format unitar. Votul publicului se va desfășura în perioda de jurizare și va putea fi exercitat printr-un sistem de vot ce va fi pus la dispoziția cetățenilor pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani. La sfârșitul perioadei de jurizare votul publicului va fi calculat ca procent din total voturi exprimate online pentru fiecare lucrare în parte, procentul obținut reprezentând numărul de puncte pentru votul publicului. (ex. 34% voturi pt lucrarea x reprezintă 34 puncte pentru lucrarea x).

Art.24 Punctajul obţinut de fiecare lucrare va reprezenta, ȋn proporţie de 75%, media aritmetică a punctajelor acordate de toţi membrii Juriului şi 25% votul publicului. Membrii Juriului vor acorda punctaj de la 0 la 100 de puncte conform art. 21 și 22 din prezentul Regulament.

De ex., dacă punctajele celor 5 membri ai juriului sunt P1, P2, ..., P5 iar cel al publicului este Pp, atunci punctajul final este:

P = [0,75 x (P1+P2+...+P5) / 5]+( 0,25 x Pp)

Art.25 Organizatorul va acorda în cadrul concursului câte un premiu, primilor 3 clasați pe fiecare din cele 6 zone, pentru fiecare etapă a Concursului, denumit în continuare "Premiul".

Art.26 Premiile acordate câştigătorilor concursului constau în acordarea unor sume de bani, de către Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, după cum urmează:

Etapa I - 01 martie - Sărbătorile Pascale

-         locul I - 300 lei,

-         locul II - 200 lei,

-         locul III - 100 lei.

Etapa II - Sărbătorile Pascale - 01 noiembrie

-         locul I - 1000 lei,

-         locul II - 600 lei,

-         locul III - 300 lei.

Art.27 Câştigătorii concursului, denumiți în continuare "Câştigători", vor fi Participanții clasați pe primele 3 locuri, care au obţinut cele mai mari punctaje finale în cadrul Concursului. Ei vor trebui să fie validați, prin vot, cu majoritate simplă, de către membrii Juriului.

Art.28 Câştigătorii vor fi anunţați printr-un anunţ public postat pe pagina de internet www.focsani.info rubrica special destinată, pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Focșani dar și prin poştă electronică, la adresa de e-mail de pe care s-a înregistrat în concurs.

Art.29 Pentru anunţarea câștigătorilor, Organizatorul are dreptul de a folosi orice formă de comunicare, fără a exclude formele de comunicare prevăzute la art. 46.

Art.30 Câştigătorii au obligaţia să respecte întocmai prezentul Regulament, cât și procedura stabilită de Organizator pentru acordarea şi înmânarea Premiului şi să se prezinte în vederea acordării şi înmânării acestuia, în termenul şi la adresa indicată de către Organizator.

Art.31         (1) Premiul va fi acordat direct Câștigătorului în baza unui act de identificare valabil, prezentat de participantul câștigător, numai după ce acesta a semnat toate documentele aferente acordării şi înmânării Premiului.

(2) În cazul în care Câștigătorul refuză să semneze toate documentele aferente acordării şi înmânării Premiului, Organizatorul are dreptul să nu mai acorde premiul participantului câștigător care nu respectă această obligație.

(3) În condiţiile prevăzute la alin (2), Organizatorul este exonerat de orice răspundere privind acordarea premiului.

 

CAPITOLUL III. DISPOZIŢII FINALE

 

Art.32 Fiecare Participant este de acord în mod expres, neechivoc şi necondiţionat ca, prin înscrierea la Concurs, datele sale cu caracter personal precum şi orice alte date, puse la dispoziţia/transmise Organizatorului, care are direct legătură cu Concursul şi/sau cu Premiul, să fie incluse în baza de date a Organizatorului şi utilizate în conformitate cu Regulamentul concursului, în vederea realizării scopului pentru care s-a organizat concursul.

Art.33 Organizatorul se obligă să respecte participanților la acest concurs toate drepturile prevăzute de lege.

Art.34 Pentru orice demers care are legătură directă cu Concursul, Participanții se vor adresa Organizatorului printr-o cerere scrisă, care va conţine datele de identificare, datată şi semnată, pe care o vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Focșani, B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Focșani sau pe adresa de mail a Primăriei Municipiului Focșani primarie@focsani.info, cu excepţia cazului în care legea şi prezentul regulament prevăd în mod expres o altă procedură.

Art.35 Numele/denumirile Câştigătorilor vor fi făcute publice.

Art.36 Participanții sunt obligați să furnizeze Organizatorului toate datele solicitate în legătură cu Concursul, în caz contrar, nu poate participa la Concurs şi/sau Premiul nu va putea fi acordat de către Organizator în cazul în care acesta va fi declarat câștigător, după caz.

Art.37 Organizatorul sau persoana împuternicită pentru acordarea Premiului va calcula, reţine şi vira la bugetul de stat impozitul aferent veniturilor din premii, conform reglementărilor fiscale în vigoare la data respectivă.

Art.38 Prevederile prezentului Regulament se coroborează cu Regulamentul privind dezvoltarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi din municipiul Focșani, aprobat prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. _____/______________

Art.39 Orice informaţii în legătură cu Concursul pot fi solicitate printr-o cerere scrisă, formulată în condiţiile legii, care va fi depusă la Registratura Primăriei Municipiului Focșani.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect