Carieră Primăria Municipiului Focșani

Procedura de organizare și desfășurare a probei suplimentare de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației la concursurile organizate de către Primăria Municipiului Focșani


 

Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Director gradul II la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Director gradul II la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Anunţ privind prelungirea termenului de depunere a dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Director gradul II la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Anunţ privind concursul organizat în vederea ocupării funcției de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Anunţ privind concursul organizat în vederea ocupării funcției de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Anunţ privind concursul organizat în vederea ocupării funcției de director gradul II la Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Anunț privind organizarea unui concurs/examen în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție în cadrul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007

Anunț privind organizarea unui concurs/examen în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție în cadrul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007

Anunț privind organizarea unui concurs/examen în vederea ocupării unui post contractual vacant de execuție în cadrul Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007

Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani

Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani

Rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani

 

 

Centralizator nominal al rezultatelor examenelor de promovare într-un grad profesional superior

Centralizator nominal al rezultatelor examenelor de promovare într-un grad profesional superior

Centralizator nominal al rezultatelor examenelor de promovare într-un grad profesional superior

Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare în grad profesional superior a domnului Agafitei Valentin inspector la Compartiment cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare în grad profesional superior a domnului Agafitei Valentin inspector la Compartiment cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Centralizator nominal al rezultatelor examenului de promovare în grad profesional superior a domnului Agafitei Valentin inspector la Compartiment cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probelor interviu sustinute în data de 08.11.2018

Lista cu rezultatele probelor interviu sustinute în data de 08.11.2018

Lista cu rezultatele probelor interviu sustinute în data de 08.11.2018

Lista cu rezultatele probei interviu sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei interviu sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei interviu sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 


Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care s-a înscris la examen Punctaj proba scrisă Rezultat probă scrisă
1. Savin Dorica inspector, clasa I, gradul profesional principal 70,33 puncte Admis

 

 Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv, d-na Calotă Geta, inspector in cadrul Compartimentului resurse umane, organizare.

 Afişat astăzi, 06.11.2018, ora 16.30, la sediul Primariei Municipiului Focsani .

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.11.2018 începând cu ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani


Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care s-a înscris la examen Punctaj proba scrisă Rezultat probă scrisă
1. Michulec Nicusor inspector, clasa I, gradul profesional principal 72,33 puncte Admis

 

 Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv, d-na Calotă Geta, inspector in cadrul Compartimentului resurse umane, organizare.

 Afişat astăzi, 06.11.2018, ora 16,30, la sediul Primariei Municipiului Focsani .

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.11.2018 începând cu ora 09.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 


Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care s-a înscris la examen Punctaj proba scrisă Rezultat probă scrisă
1. Lola Mihaela Consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior 78,33 puncte Admis

 

 Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv, d-na Calotă Geta, inspector in cadrul Compartimentului resurse umane, organizare.

 Afişat astăzi, 06.11.2018, ora 16.30, la sediul Primariei Municipiului Focsani.

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 08.11.2018 începând cu ora 14.00, la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în  gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Lista cu rezultatele probei scrise sustinută în data de 06.11.2018, pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut a unor funcţionari publici din cadrul Primăriei Municipiului Focşani


Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care s-a înscris la examen Punctaj proba scrisă Rezultat probă scrisă
1. Agafitei Valentin inspector, clasa I, gradul profesional superior 63,66 puncte Admis

 

 Candidaţii nemulţumiţi de punctajul obţinut pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, respectiv, d-na Calotă Geta, inspector in cadrul Compartimentului resurse umane, organizare.

 Afişat astăzi, 06.11.2018, ora 15,00, la sediul Primariei Municipiului Focsani .

 Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 06.11.2018 începând cu ora 15.30, la sediul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 26.11.2018, două posturi de execuție de educator puericultor debutant și un post de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 26.11.2018, două posturi de execuție de educator puericultor debutant și un post de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs pe data de 26.11.2018, două posturi de execuție de educator puericultor debutant și un post de execuție de infirmieră pe perioadă nedeterminată.

 

1. Componența dosarului de concurs:

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

 

Notă: Vă rugăm să aranjați documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus.
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani până pe data de 20.11.2018 ora 15.00.
Informații suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.

 

2. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice :
a) Condiții generale de ocupare a posturilor :

- să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
- să aibă cunostințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care impiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
b) Condiții specifice pentru postul de educator puericultor debutant:
- studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat( absolvent de liceu pedagogic , specializarea educator puericultor sau atestat de educator puericultor obținut prin absolvirea unor cursuri autorizate de Ministerul Educației Naționale).
- constituie un avantaj experiența în specialitatea postului.
c) Condiții specifice pentru postul de infirmieră:
- studii generale/medii ;
- vechime - minim 6 luni;
- curs de infirmieră organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii - Direcţia generală resurse umane şi certificare.

3. Concursul va consta în :
Probe de concurs:
a) selecție dosare, pe data de 21.11.2018
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 26.11.2018
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 29.11.2018.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

4. Bibliografia pentru postul de educator puericultor debutant:
1. Curriculum pentru educație timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între naștere și 6 ani;
2. Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani;
3. Hotărârea de Guvern nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie;
4. Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea creşelor-modificată și completată prin lg.272/2009;
5. Legea 477/2004 - Codul de conduită al personalului contractual din cadrul autorităților și instituțiilor publice;
6. Ordinul 1955/1995 - pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățiile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

5. Bibliografia pentru postul de infirmieră:

1.Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea , educarea și instruirea copiilor și tinerilor , cu modificările și completările ulterioare;
2.Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3.HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea și funcţionarea creşelor-modificată și completată prin lg.272/2009;
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările , modificările și completările acestora.

6. Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- Depunere dosare concurs: până pe data de 20.11.2018 ora - 15,00
- Selecție dosare: 21.11.2018
- Afișare rezultate selecție dosare: 21.11.2018
-Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 22.11.2018
- Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 23.11.2018
- Susținere proba scrisă: 26.11.2018
- Afișare rezultate proba scrisă: 26.11.2018, ora 15.00
- Depunere contestații proba scrisă: 27.11.2018
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 28.11.2018
- Proba interviu: 29.11.2018
- Afișare rezultate proba interviu: 29.11.2018, ora 15.00
- Depunere contestații proba interviu: 03.12.2018, ora 15.00
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 04.12.2018
- Afișare rezultate finale: 05.12.2018

 

Organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile – manager la Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia" Focșani, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,68

Organizarea și desfășurarea analizării noului proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile – manager la Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia" Focșani, care a obținut în urma evaluării finale nota 9,68

Secretariatul comisiei, desemnat prin desemnat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr. 950/21.09.2018, cu modificările și completările ulterioare, anunță rezultatul final al analizei noului proiect de management al domnului Francu Sorin Vasile - manager la Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia" Focșani:

 

Notă prima etapă (analiza proiectului de management) /Notă etapa a doua (interviu)/ Rezultatul final al analizei noului proiect de management
7,66 / 9,00 / 8,33

 

 

Secretariatul comisiei de analiză și notare a noului proiect de management depus de domnul Francu Sorin Vasile - manager la Teatrul Municipal "Maior Gheorghe Pastia" Focșani

 

 

 

 

Concurs de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani

Concurs de proiecte de management organizat pentru Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” Focșani

Secretariatul comisiei de concurs anunţă, conform prevederilor articolului 8, litera s) din Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani, aprobat prin Dispoziția Primarului Municipiului Focșani nr. 944/19.09.2018, rezultatul concursului:


Nr. crt./ Candidat / Notă etapa I/ Notă etapa II/ Rezultatul concursului**
1.    A.P.M.G.P.F. 2 / 7,33 /6,33/ 6,83

 

Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.
** în conformitate cu prevederile art. 11 din Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani, "candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţii, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăşi 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului".

Secretariatul comisiei de concurs


Secretariatul comisiei de concurs pentru desfășurare concurs proiecte de management pentru Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" Focșani

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

RespectConect