Poliţia Locală a municipiului Focşani organizează concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

Poliţia Locală a municipiului Focşani organizează concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante

 

ANUNŢ


Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43, organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de:
1. poliţist local, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul disciplina în construcţii şi afişajul stradal - 1 post.
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licenţă inginerie civilă;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
-cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.
2. poliţist local, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul evidenţa persoanelor - 1 post.
Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă administrativ sau juridic ;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
-cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

Condiţii generale pentru toate posturile sunt: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursurile pentru toate posturile vor avea loc în data de 07.08.2017, ora 10.00- proba scrisă şi 09.08.2017, ora 10.00- proba interviu la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43.

În cadrul concursurilor se vor desfăşura probele suplimentare de testare a cunoştinţelor PC, nivel mediu, în data de 07.08.2017- ora 09.00 la sediul instituţiei.

Dosarele de înscriere la concursuri se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 5 iulie 2017 până la data de 24 iulie 2017 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Bibliografiile, tematicile şi programa analitică pentru probele suplimentare de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT- nivel mediu se afişează la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane - telefon 0237/215005 interior 17; persoana de contact: Insp.Bulancea Crina-Andreea.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar