Poliția Locală a municipiului Focșani organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul ordine publică

Poliția Locală a municipiului Focșani organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul ordine publică

Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul ordine publică:


- poliţist local, clasa I, grad profesional debutant - 2 posturi
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
  Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă juridic sau administrativ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: x;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.


- poliţist local, clasa III, grad profesional principal - 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.


- poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.

 

Concursurile pentru toate posturile vor avea loc după cum urmează:
- 19 februarie 2018, ora 10.00- proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice la sala de atletism de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza Focșani;
- 22 februarie 2018, ora 10.00- proba scrisă la sediul instituției;
- data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul instituției.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 19 ianuarie 2018 până la data de 7 februarie 2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic;
h) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
i) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice se afişează la sediul și pe site-ul Poliției Locale a municipiului Focșani www.politialocalafocsani.ro


Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon/fax: 0237/215005, interior 22- secretar concurs, Tănase Nicoleta Atena, inspector/ e-mail: pol_com_fcs@yahoo.com

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar