Poliția Locală a municipiului Focșani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică

Poliția Locală a municipiului Focșani cu sediul în Focșani, strada Cuza Vodă, nr. 43, în conformitate cu prevederile art. 618 alin. (1) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții publice de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică.

Condiții de participare la concurs:
- Condiții generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465, alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii.
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

- Condiţii specifice:
- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată, testată prin probă suplimentară.
- permis de conducere categoria B;

Pentru funcția publică de execuție vacantă de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, iar în conformitate cu Regulamentul Intern al Poliției Locale a municipiului Focșani, programul de lucru se va desfășura pe schimburi de 8 ore/zi sau 12 ore/zi, cu respectarea legislației în vigoare privind repausul săptămânal.

Calendarul de desfășurare a concursului:
Concursul de recrutare pentru funcția publică de execuție vacantă constă în susținerea următoarelor probe după cum urmează:
- selecția dosarelor de înscriere la concurs în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor la sediul instituției;
- proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice - 17.08.2022, ora 10.00;
- proba scrisă - 18.08.2022, ora 10.00;
- proba interviu - în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, doar de către candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.
Proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice se va defășura la Sala de atletism de la Clubul Sportiv Unirea Focșani - strada Aleea Stadionului nr. 2 și va consta în:
- pentru bărbați: rezistență - 1000 m, flotări, viteză - 50 m
- pentru femei: rezistență - 800 m, abdomene, viteză - 50 m
Proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice este eliminatorie, nu se adună cu punctajul de la celelalte probe și se va desfășura în conformitate cu Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice aprobată de conducerea instituției.
Pot participa la proba scrisă a concursului de recrutare numai candidații declarați admiși la proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice.
Proba scrisă și proba interviu se vor desfășura la sediul instituției din Focșani, strada Cuza Vodă, nr. 43 - Sala de ședințe.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43, Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 15.07.2022 - 03.08.2022 și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:
a) formularul de înscriere*), prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și a adeverinţei eliberată de angajator**) pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare***), eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic***);
h) copia avizului psihologic care atestă apt psihologic port armă eliberat de către unitățile specializate acreditate în condițiile legii;
i) cazierul judiciar****);
j) declaraţie pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
*) Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare se pune la dispoziția candidaţilor de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia în format deschis, editabil, în cadrul secţiunii Cariere, precum şi la sediul instituţiei, în format letric.
**) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr. 2D din H.G. 611/2008 trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.
***) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
****) Documentul prevăzut la lit. i) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.

Bibliografia, tematica, atribuțiile prevăzute în fișa postului și Procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice se afişează la sediul instituției și pe site-ul instituției www.politialocalafocsani.ro - secţiunea Cariere.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Focșani, strada Cuza Vodă, nr. 43, secretar comisie concurs Lupu Daniela - inspector, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul resurse umane, telefon 0237215005 interior 312/ email: office@politialocalafocsani.ro

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect