Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani
2018-11-15 14:07

Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

Anunţ

 

Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante:
-poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice- 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.
-poliţist local, clasa I, grad profesional superior la Serviciul ordine publică- 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă juridic sau administrativ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.
-poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică- 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.
-poliţist local, clasa III, grad profesional superior la Serviciul ordine publică- 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.
Concursurile pentru toate posturile vor avea loc după cum urmează:
-14.12.2018, ora 09.00-proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice la sala de atletism de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza Focșani;
-19.12.2018, ora 10.00- proba scrisă la sediul instituției;
-data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani, Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 14.11.2018 până la data de 03.12.2018(inclusiv) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic;
h) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
i) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografiile, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice se afişează la sediul instituției și pe site-ul Poliției Locale a municipiului Focșani www.politialocalafocsani.ro.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon/fax: 0237/215005, int. 17- secretar concurs, Lupu Daniela, inspector/e-mail: office@politialocalafocsani.ro.

Atribuţiile funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani

a) ATRIBUŢII GENERALE:
1. Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare (uniformă curată şi călcată, apt fizic şi psihic, odihnit ,etc.) pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ce-i revin şi să nu consume băuturi alcoolice înainte şi pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
2. Asigură păstrarea, întreţinerea şi folosirea mijloacelor de autoapărare şi de comunicare din dotarea sa în timpul executării serviciului;
3. Participă lunar la programul de pregătire profesională , de protecţia muncii şi instructajele pe linie de PSI ;
4. Să cunoască şi să respecte legislaţia muncii privind securitatea şi sănatatea în muncă şi de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi prin faptele sale, viaţa sau bunurile celor din apropiere;
5. Anunţă conducerea Poliţiei Locale şi responsabilul pe linie de securitate şi sănatate în muncă, orice accident de muncă care are loc în timpul procesului de muncă, în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;                                                                                         
b) ATRIBUŢII SPECIFICE:
1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 17/1996- Cap.III, Legea nr. 295/2004), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului;
2. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
3. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Focşani sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
4. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, în situaţii de urgenţă;
5. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
6. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
7. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focşani, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
8. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Focşani, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
14. Acordă, pe teritoriul municipiului Focşani, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
15. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
16. Acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
17. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
18. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
19. Conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
20. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Focsani, legate de problemele specifice compartimentului;
21. Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
22. Acordă sprijin de specialitate în activităţile de verificare şi control în cazul societăţilor comerciale şi PFA;
23. Pastreaza secretul de stat si de serviciu, daca, prin natura atributiilor de serviciu are acces la asemenea date si informatii;
24. Executa dispozitiile primite si raporteaza de executarea acestora, pe cale ierarhica;
25. Respecta normele civilizate de conduita in relatiile cu politistii locali, cetateni, etc., manifestand stima, respect, tact si buna cuviinta fata de acestia;
26. Sa dea dovada de cinste si corectitudine in activitatea sa si sa intreprinda masuri pentru mentinerea disciplinii;
27. Sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legale in serviciu;
28. In timpul serviciului nu desfasoara alte activitati decat cele necesare executarii in bune conditii a prestarii serviciului de ordine publica si a misiunilor ce-i sunt incredintate;
29. Se preocupa in permanenta pentru pregatirea sa profesionala;
30. Raspunde material,disciplinar sau penal, dupa caz,pentru nerespectarea prezentelor atributii si obligatii;
31. Îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate activităţile organizate de Poliţia Locală, care au legătura cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.
Atribuţiile funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani

c) ATRIBUŢII GENERALE:
6. Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare (uniformă curată şi călcată, apt fizic şi psihic, odihnit ,etc.) pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ce-i revin şi să nu consume băuturi alcoolice înainte şi pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
7. Asigură păstrarea, întreţinerea şi folosirea mijloacelor de autoapărare şi de comunicare din dotarea sa în timpul executării serviciului;
8. Participă lunar la programul de pregătire profesională , de protecţia muncii şi instructajele pe linie de PSI ;
9. Să cunoască şi să respecte legislaţia muncii privind securitatea şi sănatatea în muncă şi de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi prin faptele sale, viaţa sau bunurile celor din apropiere;
10. Anunţă conducerea Poliţiei Locale şi responsabilul pe linie de securitate şi sănatate în muncă, orice accident de muncă care are loc în timpul procesului de muncă, în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;                                             
d) ATRIBUŢII SPECIFICE:
1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 295/2004, O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1391/2006), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului.
2. Asigură fluența circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.
3. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere.
4. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice.
5. Participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Focşani la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marsuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si de alte activităţi care se desfăsoară pe drumul public si implică aglomerări de persoane.
6. Sprijină poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă.
7. Acordă sprijin poliţiştilor rutieri din Poliţia municipiului Focşani în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei si siguranţei traficului.
8. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.
9. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.
10. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule.
11. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracţiune animală.
12. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap.
13. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al municipiului Focşani.
14. Cooperează cu Poliţia municipiului Focşani pentru identificarea deţinătorului /utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
15. Îndeplinește orice alta sarcină stabilită de conducere și participă la toate activitățile organizate de Poliția Locală, care au legatura cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie
Atribuţiile funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani

e) ATRIBUŢII GENERALE:
11. Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare (uniformă curată şi călcată, apt fizic şi psihic, odihnit ,etc.) pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ce-i revin şi să nu consume băuturi alcoolice înainte şi pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
12. Asigură păstrarea, întreţinerea şi folosirea mijloacelor de autoapărare şi de comunicare din dotarea sa în timpul executării serviciului;
13. Participă lunar la programul de pregătire profesională , de protecţia muncii şi instructajele pe linie de PSI ;
14. Să cunoască şi să respecte legislaţia muncii privind securitatea şi sănatatea în muncă şi de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi prin faptele sale, viaţa sau bunurile celor din apropiere;
15. Anunţă conducerea Poliţiei Locale şi responsabilul pe linie de securitate şi sănatate în muncă, orice accident de muncă care are loc în timpul procesului de muncă, în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;                                                                                         
f) ATRIBUŢII SPECIFICE:
1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 17/1996- Cap.III, Legea nr. 295/2004), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului;
2. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
3. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Focşani sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
4. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, în situaţii de urgenţă;
5. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
6. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
7. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focşani, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
8. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Focşani, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
14. Acordă, pe teritoriul municipiului Focşani, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
15. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
16. Acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
17. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
18. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
19. Conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
20. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Focsani, legate de problemele specifice compartimentului;
21. Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
22. Acordă sprijin de specialitate în activităţile de verificare şi control în cazul societăţilor comerciale şi PFA;
23. Pastreaza secretul de stat si de serviciu, daca, prin natura atributiilor de serviciu are acces la asemenea date si informatii;
24. Executa dispozitiile primite si raporteaza de executarea acestora, pe cale ierarhica;
25. Respecta normele civilizate de conduita in relatiile cu politistii locali, cetateni, etc., manifestand stima, respect, tact si buna cuviinta fata de acestia;
26. Sa dea dovada de cinste si corectitudine in activitatea sa si sa intreprinda masuri pentru mentinerea disciplinii;
27. Sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legale in serviciu;
28. In timpul serviciului nu desfasoara alte activitati decat cele necesare executarii in bune conditii a prestarii serviciului de ordine publica si a misiunilor ce-i sunt incredintate;
29. Se preocupa in permanenta pentru pregatirea sa profesionala;
30. Raspunde material,disciplinar sau penal, dupa caz,pentru nerespectarea prezentelor atributii si obligatii;
31. Îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate activităţile organizate de Poliţia Locală, care au legătura cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.
Atribuţiile funcției publice de execuție de polițist local, clasa III, grad profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani

g) ATRIBUŢII GENERALE:
16. Să se prezinte la serviciu în condiţii corespunzătoare (uniformă curată şi călcată, apt fizic şi psihic, odihnit ,etc.) pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu ce-i revin şi să nu consume băuturi alcoolice înainte şi pe timpul executării sarcinilor de serviciu;
17. Asigură păstrarea, întreţinerea şi folosirea mijloacelor de autoapărare şi de comunicare din dotarea sa în timpul executării serviciului;
18. Participă lunar la programul de pregătire profesională , de protecţia muncii şi instructajele pe linie de PSI ;
19. Să cunoască şi să respecte legislaţia muncii privind securitatea şi sănatatea în muncă şi de apărare împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi prin faptele sale, viaţa sau bunurile celor din apropiere;
20. Anunţă conducerea Poliţiei Locale şi responsabilul pe linie de securitate şi sănatate în muncă, orice accident de muncă care are loc în timpul procesului de muncă, în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;                                                                                         
h) ATRIBUŢII SPECIFICE:
1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 17/1996- Cap.III, Legea nr. 295/2004), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului;
2. Acţionează în zona de competenţă stabilită prin planul de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focşani pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, precum şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice sau curăţeniei localităţii;
3. Menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire, precum şi în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea şi/sau în administrarea municipiului Focşani sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică;
4. Participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente, în situaţii de urgenţă;
5. Acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
6. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor şi sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
7. Asigură protecţia personalului din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Focşani, din instituţiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori acţiuni specifice;
8. Participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
9. Constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competenţă;
10. Execută, în condiţiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală şi instanţele de judecată care arondează municipiul Focşani, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competenţă;
11. Participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
12. Cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
13. Asigură măsuri de protecţie a executorilor judecătoreşti cu ocazia executărilor silite;
14. Acordă, pe teritoriul municipiului Focşani, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
15. Intervin la solicitările dispeceratului la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul "cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine", în funcţie de specificul atribuţiilor de serviciu stabilite prin lege şi în limita competenţei teritoriale;
16. Acţionează, în condiţiile art. 6 lit. k) din Legea nr. 155/2010, pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
17. Participă la executarea măsurilor stabilite în situaţii de urgenţă;
18. În cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente şi predau făptuitorul structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
19. Conduce la sediul poliţiei locale/structurii Poliţiei Române competente persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
20. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite din partea cetăţenilor Municipiului Focsani, legate de problemele specifice compartimentului;
21. Face uz de armamentul din dotare numai cu respectarea stricta a prevederilor legale;
22. Acordă sprijin de specialitate în activităţile de verificare şi control în cazul societăţilor comerciale şi PFA;
23. Pastreaza secretul de stat si de serviciu, daca, prin natura atributiilor de serviciu are acces la asemenea date si informatii;
24. Executa dispozitiile primite si raporteaza de executarea acestora, pe cale ierarhica;
25. Respecta normele civilizate de conduita in relatiile cu politistii locali, cetateni, etc., manifestand stima, respect, tact si buna cuviinta fata de acestia;
26. Sa dea dovada de cinste si corectitudine in activitatea sa si sa intreprinda masuri pentru mentinerea disciplinii;
27. Sa cunoasca obligatiile, drepturile, atributiile si interdictiile legale in serviciu;
28. In timpul serviciului nu desfasoara alte activitati decat cele necesare executarii in bune conditii a prestarii serviciului de ordine publica si a misiunilor ce-i sunt incredintate;
29. Se preocupa in permanenta pentru pregatirea sa profesionala;
30. Raspunde material,disciplinar sau penal, dupa caz,pentru nerespectarea prezentelor atributii si obligatii;
31. Îndeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate activităţile organizate de Poliţia Locală, care au legătura cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.


BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani
1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional asistent la Serviciul ordine publică  din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(art.46-52), cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2017, privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani.
12. Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(art.46-52), cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2017, privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani.
12. Hotârârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.160/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul ordine publică din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(art.46-52), cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
12. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 25/2017, privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani.
13. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr. 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de picnic, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar