Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2018-08-14 00:00

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă - specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau în domeniul de licenţă ingineria instalațiilor - specializare instalații pentru construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 7 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții (2 posturi) - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă - specializarea căi ferate, drumuri şi poduri sau în domeniul de licenţă ingineria instalațiilor - specializare instalații pentru construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă - specializare construcţii civile, industriale şi agricole sau specializare căi ferate, drumuri şi poduri sau în domeniul de licenţă ingineria instalațiilor - specializare instalații pentru construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă - specializare contrucţii civile, industriale şi agricole sau specializare căi ferate, drumuri şi poduri sau în domeniul de licenţă ingineria instalațiilor - specializare instalații pentru construcții;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 18 septembrie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 19 septembrie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișele posturilor și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (14.08-03.09.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.
Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior, inspector clasa I gradul profesional principal (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional asistent, inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 19 septembrie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

- verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respectă prevederile legale ;
- controlează dacă proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire și avizelor aferente ;
- verifică în proiect existența tuturor pieselor scrise și desenate și corespondenta dintre acestea ;
- verifică existența în proiect a fazelor determinante și a programului de control al proiectantului ;
- participă la pregătirea licitațiilor pentru desemnarea proiectanților și executanților lucrărilor de construcții ;
- predă constructorului pe baza de proces-verbal, amplasamentul construcției liber de orice sarcini precum și bornele de reper, răspunde de convocarea tuturor factorilor implicați;
- efectuează antemăsuratori ân vederea stabilirii suprafețelor de teren ce urmează a fi afectate de lucrările de construire sau reabilitare ;
- ține evidența contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de lucrări, servicii sau activități de natura investițiilor ;
- urmărește realizarea construcției in conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini și cu reglementările tehnice în vigoare;
- verifică respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calității prevăzute in documentația tehnică, în contract și în normele tehnice în vigoare ;
- are grijă ca la fazele determinante constructorul să convoace reprezentantul Inspecției Teritoriale în Construcții ;
- verifică respectarea Legii nr.10/1995;
- rezolvă petițiile cetățenilor, conform legii ;
- îndosariază și pregăteste documentațiile în vederea predării la arhivă;
- răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință ;
- îndeplineste și alte atribuții stabilite prin lege sau alte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici ;
- colaborează cu Serviciul de impozite şi taxe locale, la solicitarea acestuia, ori de cîte ori este necesar, în vederea înştiinţării contribuabililor.
- elaborează tema de proiectare, nota conceptuală, caietul de sarcini pentru obiectivele noi de investiții, pe baza planurilor urbanistice aprobate, supune aprobării ordonatorului de credite;
- asigură etapele de promovare a investițiilor proprii conform legislației în vigoare:
- răspunde de derularea lucrărilor de investiții, respectarea termenelor contractuale, conform contractelor încheiate în acest scop;
- urmărește modul de utilizare și asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de investiții.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

- verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respecta prevederile legale ;
- controlează dacă proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire și avizelor aferente ;
- verifică în proiect existența tuturor pieselor scrise și desenate și corespondenta dintre acestea ;
- verifică existența în proiect a fazelor determinante și a programului de control al proiectantului ;
- participă la pregatirea licitațiilor pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții ;
- predă constructorului pe bază de proces-verbal, amplasamentul construcției liber de orice sarcini precum și bornele de reper, răspunde de convocarea tuturor factorilor implicati ;
- participă împreună cu proiectantul și executantul la trasarea lucrărilor de construcții ;
- pregătește, depune la autoritățile competente și urmărește obținerea avizelor cerute prin certificatele de urbanism ;
- efectuează antemăsuratori în vederea stabilirii suprafețelor de teren ce urmează a fi afectate de lucrările de construire sau reabilitare ;
- pregătește, depune la autoritățile competente și urmărește obținerea avizelor cerute prin certificatele de urbanism ;
- urmărește realizarea construcției în conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini și cu reglementările tehnice în vigoare ;
- verifică respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calității prevăzute în documentația tehnică, în contract și in normele tehnice în vigoare ;
- are grijă ca la fazele determinante constructorul să convoace reprezentantul Inspectiei Teritoriale in Construcții ;
- verifică respectarea Legii nr.10/1995;
- urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și preda terenul pe care au fost amplasate acestea;
- ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități de natura investițiilor ;
- rezolvă petițiile cetățenilor, conform legii ;
- îndosariază și pregătește documentațiile în vederea predarii la arhivă;
- răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință ;
- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte normative, prin hotărâri ale
Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici .

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

- verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respecta prevederile legale ;
- controlează dacă proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire și avizelor aferente ;
- verifică în proiect existența tuturor pieselor scrise și desenate și corespondenta dintre acestea ;
- verifică existența în proiect a fazelor determinante și a programului de control al proiectantului ;
- participă la pregatirea licitațiilor pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții ;
- predă constructorului pe bază de proces-verbal, amplasamentul construcției liber de orice sarcini precum și bornele de reper, răspunde de convocarea tuturor factorilor implicati ;
- participă împreună cu executantul la efectuarea măsuratorilor lucrărilor de construcții;
- efectuează antemăsuratori în vederea stabilirii suprafețelor de teren ce urmează a fi afectate de lucrările de construire sau reabilitare ;
- urmărește realizarea construcției în conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini și cu reglementările tehnice în vigoare;
- verifică respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calității prevăzute în documentația tehnică, în contract și in normele tehnice în vigoare ;
- verifică și corelează situațiile de lucrări prezentate de executanți cu oferta prezentată ;
- pregătește, depune la autoritățile competente și urmăreste obținerea avizelor cerute prin certificatele de urbanism ;
- are grijă ca la fazele determinante constructorul să convoace reprezentantul Inspectiei Teritoriale in Construcții ;
- verifică respectarea Legii nr.10/1995 ;
- rezolvă petițiile cetățenilor, conform legii ;
- îndosariază și pregătește documentațiile în vederea predarii la arhivă;
- răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință ;
- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte normative, prin hotărâri ale
Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici .
ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

- verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respectă prevederile legale ;
- controlează dacă proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire și avizelor aferente ;
- verifică în proiect existența tuturor pieselor scrise și desenate și corespondența dintre acestea ;
- verifică existența în proiect a fazelor determinante și a programului de control al proiectantului ;
- se ocupă de transmiterea documentațiilor pentru avize, acorduri și urmărește termenul de valabilitate al acestora ;
- predă constructorului pe bază de proces-verbal, amplasamentul construcției liber de orice sarcini precum și bornele de reper, răspunde de convocarea tuturor factorilor implicati ;
- participă împreună cu proiectantul și executantul la trasarea lucrărilor de construcții ;
- urmărește realizarea construcției în conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini și cu reglementările tehnice în vigoare ;
- verifică respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calității prevăzute în documentația tehnică, în contract și in normele tehnice în vigoare ;
- verifică respectarea Legii nr.10/1995;
- înregistrează lunar cantitățile executate și înscrise în caietele de măsurători ;
- urmărește fazele de recepție a lucrărilor ;
- rezolvă petițiile cetățenilor, conform legii ;
- îndosariază și pregătește documentațiile în vederea predarii la arhivă;
- răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință ;
- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte normative, prin hotărâri ale
Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici .
BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de execuţie vacante de: inspector clasa I gradul profesional superior, inspector clasa I gradul profesional principal (2 posturi), inspector clasa I gradul profesional asistent, inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiţii - Directia managementul proiectelor si investitiilor, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Constituția României;
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare ;
5. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar