Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de:

 

- inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții- Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie civilă specializare construcții civile, industriale și agricole sau specializare căi ferate, drumuri și poduri .
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 08 ianuarie 2018, ora 09:00 proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu, proba scrisă în data de 09 ianuarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu IT, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.

Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Serviciul resurse umane, managementul calității, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (07.12-27.12.2017) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității - telefon 0237/213416, email iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții- Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 09 ianuarie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul investiții- Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

- verifică existența autorizației de construire și dacă aceasta respectă prevederile legale ;
- controlează dacă proiectul tehnic este corespunzător autorizației de construire și avizelor aferente ;
- verifică în proiect existența tuturor pieselor scrise și desenate și corespondența dintre acestea ;
- verifică existența în proiect a fazelor determinante și a programului de control al proiectantului ;
- participă la pregatirea licitațiilor pentru desemnarea executanților lucrărilor de construcții ;
- predă constructorului pe baza de proces-verbal ,amplasamentul construcției liber de orice sarcini precum și bornele de reper, răspunde de convocarea tuturor factorilor implicați ;
- participă impreună cu proiectantul și executantul la trasarea lucrărilor de construcții ;
- predă executantului lucrărilor de construcții terenul destinat organizării de șantier și verifică valoarea lucrărilor de organizare determinate de proiectant ;
- urmărește realizarea construcției în conformitate cu contractul, proiectul, cu caietul de sarcini și cu reglementările tehnice în vigoare ;
- verifică respectarea tehnologiei de execuție pentru asigurarea calității prevăzute în documentația tehnică, în contract și in normele tehnice în vigoare ;
- are grijă ca la fazele determinante constructorul să convoace reprezentantul Inspecției Teritoriale în Construcții ;
- verifică respectarea Legii nr.10/1995;
- urmarește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul pe care au fost amplasate acestea ;
- întocmește note de constatare și referate de estimare a costurilor pentru lucrări de reparații aferente fondului locativ ;
- ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități de natura investițiilor ;
- rezolvă petițiile cetățenilor , conform legii ;
- îndosariază și pregătește documentațiile în vederea predării la arhivă;
- răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosință ;
- îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici ;
- se ocupă de reparaţiile curente ale imobilelor din administrarea UAT Focşani.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Directia managementul proiectelor si investitiilor - Serviciul investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Constituția României;
2. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și continutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
5. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar