Serviciul Public Creșe Focșani face angajări

Serviciul Public Creșe Focșani face angajări

Serviciul Public Creșe Focșani scoate la concurs, pe data de 21.12.2016, un post de execuţie pe perioadă nedeterminată: spălătoreasă.

 

Componența dosarului de concurs. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

Notă: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus.

Actele prevăzute la alin 1 lit. b) -d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Date de contact
Dosarele de concurs se vor depune la sediul S.P.C. Focșani în perioada 24.11.2016 - 15.12.2016, ora 16.00.
Informaţii suplimentare la sediul S.P.C. Focșani, telefon 0337/401635.

 

Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale și specifice:

Condiţii generale de ocupare a posturilor:
- să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European și să aibă domiciliul în România;
- să aibă cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii și după caz de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru postul de spălătoreasă:
a) studii generale/medii;
b) vechime în muncă - minim 2 ani;
c) experiență în domeniu.

Concursul va avea următoarele probe:

a) selecție dosare, pe data de 16.12.2016;
b) proba scrisă, la sediul instituției, pe data de 21.12.2016, ora 10.00;
c) interviul, la sediul instituției, pe data de 27.12.2016, ora 10.00.

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă fiind de 50 puncte din 100.

Bibliografia:

• Ordinul nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.
• Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
• HG nr 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații vor avea în vedere, la studierea actelor normative din bibliografie, inclusiv republicările, modificările și completările acestora.


Concursul se va desfășura după următorul calendar:

- Depunere dosare concurs:până pe data de 15.12.2016, ora 16.00

- Selecție dosare: 16.12.2016
- Afișare rezultate selecție dosare: 16.12.2016
- Depunere contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 19.12.2016
- Soluționare și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 20.12.2016
- Susținere proba scrisă: 21.12.2016, ora 10.00
- Afișare rezultate proba scrisă: 21.12.2016, ora 15.00
- Depunere contestații proba scrisă: 22.12.2016
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 23.12.2016
- Proba interviu: 27.12.2016, ora 10.00
- Afișare rezultate proba interviu: 27.12.2016, ora 15.00
- Depunere contestații proba interviu: 28.12.2016, ora 16.00
- Soluționare și afișare rezultate contestații:  29.12.2016
- Afișare rezultate finale: 30.12.2016

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar