Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor angajează administrator

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor angajează administrator

Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani organizează, în data de 19 decembrie 2016, ora 9.00, proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului vacant de execuţie corespunzător funcţiei contractuale de administrator I, din cadrul Compartimentului administrativ. Data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitate (gestiune) - minim 6 ani;
- cunoştinţe operare PC.

 

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane, secretariat din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până pe data 8 decembrie 2016 (inclusiv).

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
• copia actului de identitate;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
• carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
• cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului).
• adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
• Curriculum vitae.

 

Actele prevăzute mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al municipiului Focşani, Compartiment resurse umane, secretariat şi la nr. de telefon 0237.616.521.

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar