Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de: administrator I la Compartiment administrativ – Direcția economică.

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de: administrator I la Compartiment administrativ – Direcția economică.

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie vacantă de: administrator I la Compartiment administrativ - Direcția economică.
Condiţii de participare la concurs:
A) CONDIȚII GENERALE:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
B) CONDIȚII SPECIFICE:
- studii medii economice absolvite cu diploma de bacalaureat;
- cunoștințe operare pe calculator , nivel mediu, dovedite prin orice tip de documente care atestă competențele de utilizare a calculatorului;
- vechime în specialitate: minimun 3 ani.

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
Concursul/examenul se organizează la la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir Nr. 1bis astfel :
- Proba scrisă în data de 26 iunie 2018, ora 10,00
- Proba interviu în data de 02 iulie 2018, ora 11,00

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focsani.info și pe portalul posturi@gov.ro
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării (până la data de 13 iunie 2018 ora 16,30) la Compartimentul resurse umane, organizare camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare, telefon 0237/213416, secretarul comisiei de concurs : Iordăchescu Alina Cristina .


ACTE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DESFĂȘURAT ÎN PERIOADA 26 IUNIE - 02 IULIE 2018 PENTRU FUNCȚIA DE ADMINISTRATOR I

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de instituţie;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de administrator I din cadrul Compartimentul administrativ - Direcția economică din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
1. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
3. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
5. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.


Calendarul de desfăşurare a concursului - administrator I:

-data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.06.2018 ora 1630;
-afişare rezultate selecţie dosare: 15.06.2018 ora 1400
-dată depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 18.06.2018 ora 1630
-afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 19.06.2018 ora 1600
-data desfăşurării probei scrise: 26.06.2018 ora 1000
-afişare rezultate proba scrisă: 27.06.2018 ora 1600
-dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 28.06.2018 ora 1630
-afişare rezultate contestaţii probă scrisă: 29.06.2018 ora 1200
-dată desfăşurare probă interviu: 02.07.2018 ora 1100
-afişare rezultate probă interviu: 02.07.2018 ora 1600
-depunere contestaţii rezultate probă interviu: 03.07.2018 ora 1630
-afişare rezultate contestaţii proba interviu: 04.07.2018 ora 1600
-comunicare rezultate finale: 05.07.2018

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani - www.focsani.info.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar