Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie

 

ANUNŢ

 

         Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

 

1. inspector, clasa I grad profesional principal, la Serviciul urbanism - Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.128

          Condiţii de participare la concurs/examen

            - Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

            - Condiţii specifice:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică sau informatică; 

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

         - cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu;

          - cunoștințe operare în sisteme CAD.

 

2. inspector, clasa I grad profesional principal, la Serviciul urbanism - Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.131

          Condiţii de participare la concurs/examen

            - Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

            - Condiţii specifice:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică; 

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;

         - cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

 

3. inspector, clasa I grad profesional asistent, la Serviciul urbanism - Direcția tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.130

          Condiţii de participare la concurs/examen

            - Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

            - Condiţii specifice:

            - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă sau inginerie geodezică; 

         - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;

         - cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

 

Concursul/examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Focşani, în data de 04 aprilie  2017, ora 10.00 -  proba scrisă iar data și ora probei interviu vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 04 aprilie 2017, ora 9.00.

Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.

         Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Directia resurse umane și coordonare unități subordonate, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a

         Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate - telefon  0237/213416

 

 

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR

PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE  DIN

DATA DE  04 APRILIE 2017

 

-         copia actului de identitate;

-         formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

-         copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;

-         copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;

-         cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

-         adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

-         declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

 

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta  însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

BIBLIOGRAFIE

 

       Pentru concursul de ocupare a două funcții publice vacante de inspector clasa I grad profesional principal și a unei funcții publice vacante de inspector clasa I grad profesional asistent la Serviciul Urbanism - Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Focșani

 

o         Legea nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o         Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50 / 1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

o         Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu

           modificările și completările ulterioare;

o         Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.

           233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.

           350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi

           actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările și completările

           ulterioare;

o         Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului

            general de urbanism, republicăta, cu modificările și completările

            ulterioare

o          Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regumentului de

            recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu

            modificările și completările ulterioare;

o          Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu

            modificările și completările ulterioare;

o          Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

o         Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

    

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar