Primăria Municipiului Focşani angajează asistent medical generalist

Primăria Municipiului Focşani angajează asistent medical generalist

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist, studii postliceale, la Serviciul de asistenţă medicală, Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate


Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;
- certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R;
- vechime în specialitate - 6 luni.

 

Concursul/examenul pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical generalist, studii postliceale, va avea loc în data de 16 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă şi 19 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir, nr. 1bis.

 

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info.


Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 6 ianuarie 2017 (inclusiv) la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et. 1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.


Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416, secretar comisie concurs: Manuela Turcu.

 

 

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs/examen


a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

 

Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate
Serviciul de asistență medicală


BIBLIOGRAFIA


1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epiderniologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
8. Lucreţia Titircă, Ghid de nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
10. OUG nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;
12. Legea Nr. 123 din 27 mai 2008, pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar;
13. Ordinul Nr. 653 din 25 septembrie 2001, privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordinul Nr. 5298/1668 din 7 septembrie 2011, pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordinul Nr. 1955 din 18 octombrie 1995, pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului/examenului


- data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 06.01.2017 ora 14.00
- afişare rezultate selecţie dosare: 11.01.2017
- dată depunere contestaţie rezultate selecţie dosare:12.01.2017
- afişare rezultate soluționare contestaţii selecţie dosare: 13.01.2017
- data desfăşurării probei scrise: 16.01.2017 ora 10.00
- afişare rezultate proba scrisă: 16.01.2017 ora 16.00
- dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 17.01.2017 ora 16.30
- afişare rezultate contestaţii probă scrisă: 18.01.2017
- data de desfăşurare a probei interviu: 19.01.2017 ora 10.00
- afişare rezultate proba interviu: 19.01.2017 ora 14.00
- data şi ora limită depunere contestaţii proba interviu: 20.01.2017 ora 14.00
- comunicare rezultate contestaţii 23.01.2017
- comunicare rezultate finale: 23.01.2017
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă se va face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani - www.focsani.info.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar