Primăria Focşani organizează concurs pentru ocuparea postului de Director la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007

Primăria Focşani organizează concurs pentru ocuparea postului de Director la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de Director gradul II la Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007.


Condiţii de participare la concurs


- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art. 3 din Anexa - Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;


- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu vechime de minimum 3 ani în specialitatea studiilor;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.


Concursul va avea loc în data de 8 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, 13 februarie 2017, ora 11.00 - proba practică şi 17 februarie 2017 ora 10.00, proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani, din B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1bis.

 

Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focsani.info şi pe portalul posturi@gov.ro.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 13 ianuarie 2017 (inclusiv) la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.

 

Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, telefon 0237/213416, secretar comisie concurs - Buică Diana Sorinela.

 

 

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE


a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) proiectul de management în format electronic şi pe suport de hârtie;
c) curriculum vitae.
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;
e) diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
g) actul de identitate, copie şi original;
h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 

 

BIBLIOGRAFIE


1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată în 2003, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
6. HGR nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
8. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
10. Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritătile și instituțiile publice;
13. Ordinul Ministerului Administrației şi Internelor nr.14/16 martie 2009 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber;
14. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
16. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
17. Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
18.Legea 4/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului/examenului:
- data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 13.01.2017 ora 14.00;
- afişare rezultate selecţie dosare: 17.01.2017 ora 16.30
- dată depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 18.01.2017 ora 16.30
- afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 19.01.2017 ora 16.30
- data desfăşurării probei scrise: 08.02.2017 ora 10.00
- afişare rezultate proba scrisă: 08.02.2017 ora 16.30
- dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 09.02.2017 ora 16.30
- afişare rezultate contestaţii probă scrisă: 10.02.2017, ora 14.00
- dată desfăşurare probă practică: 13.02.2017 ora 11.00
- afişare rezultate probă practică: 13.02.2017 ora 16.30
- depunere contestaţii rezultate probă practică: 14.02.2017 ora 16.30
- afişare rezultate contestaţii proba practică: 15.02.2017 ora 16.30
- data de desfăşurare a interviului: 17.02.2017 ora 10.00
- afişare rezultate interviu: 17.02.2017 ora 14.00
- data şi ora limită depunere contestaţii interviu: 20.02.2017 ora 16.30
- comunicare rezultate contestaţii 21.02.2017 ora 16.30
- comunicare rezultate finale: 21.02.2017


Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani - www.focsani.info.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar