Primăria Focșani face angajări

Primăria Focșani face angajări

 

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

  • consilier clasa I grad profesional superior, în cadrul Serviciului administraţie publică locală, agricultură, cadastru - Biroul agricultură, cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focșani, ID POST: 331.057 

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie geodezică;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- cunoștinte de operare pe calculator, nivel mediu;
- cunoștințe operare în sisteme CAD.

  • inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul administraţie publică - Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunoștinţe de operare pe calculator, nivel mediu.

  • inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani 

- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă inginerie civilă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
- cunoștinte de operare pe calculator, nivel mediu.

 

Condiţii generale de participare la concurs/examen: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


Concursul/examenul va avea loc în data de 30 ianuarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă şi 1 februarie 2017, ora 14.00 - proba interviu la sediul Primăriei Municipiului Focşani. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC, în data de 30 ianuarie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info. 

 

Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Direcția resurse umane și coordonare unități subordonate, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.

 

Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate - telefon 0237/213416.

 


ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 

Anexa nr 1
Biroul agricultură, cadastru

 

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de consilier în cadrul Serviciului administraţie publică locală, agricultură, cadastru - Biroul agricultură, cadastru

 

1. Legea nr. 7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Lege nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare;
4. Lege nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată, în 2007;
9. Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat).

 Anexa nr. 2
Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru

 

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector la Compartimentul administraţie publică - Serviciul administraţie publică locală, agricultură, cadastru

 

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007;
3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat).Anexa nr. 3
Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiţii, administrarea fondului locativ din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii şi lucrări de intervenţii;
4. Ordinul Ministerului Dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2.06.2008 privind aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilorpublici, republicată;


Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat)

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar