Primăria Focșani angajează șef-birou la departamentul Proiecte

Primăria Focșani angajează șef-birou la departamentul Proiecte

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de:

  • şef birou la Birou proiecte - UMP - Unitate de Management a Proiectului POS Mediu „Reabilitarea sistemului de termoficare etapa 2" din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - științe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani;
- cunoştinţe operare calculator - nivel mediu;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.

 

Concursul/examenul va avea loc în data de 7 februarie 2017, ora 10.00 - proba scrisă și 9 februarie 2017, ora 14.00 - proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani. În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 7 februarie 2017, ora 9.00.

 

Bibliografia se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate, camera 103, et. 1, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

 

Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate - telefon 0237/213416.

 

 


ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE


- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
- copia actului de identitate,
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- cazierul administrativ;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 

 


BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanţă de Urgenţă nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020;
6. Ordonanţă de Urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

 

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu (a se vedea fișierul atașat).

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar