Poliția Locală angajează consilier juridic

Poliția Locală angajează consilier juridic

 

ANUNŢ

 

    Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada 1 Decembrie 1918, nr. 32 organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de:

  • consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul juridic- 1 post

Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator, nivel mediu.

 

Concursul va avea loc în data de 08.12.2016, ora 10.00 - proba scrisă şi 12.12.2016, ora 10.00 - proba interviu la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada 1 Decembrie 1918, nr. 32. 

În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC, nivel mediu, în data de 08.12.2016, ora 09.00 la sediul instituţiei.

 

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 28.11.2016 până la data de 05.12.2016 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a. formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b. copia actului de identitate;
c. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
f. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g. declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor prevăzute la lit. b), c), d) se vor prezenta în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

 

Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT- nivel mediu, anexe la prezentul anunţ, se afişează la sediul instituţiei, astfel:

- bibliografia pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul juridic - anexa nr. 1;

- programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu, pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul juridic - anexa nr. 2.

 

Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane - telefon 0237/215005 interior 13 - persoană contact ec. Lupu Daniela.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar