CSM Focșani 2007 face angajări

CSM Focșani 2007 face angajări

 

Clubul Sportiv Municipal Focsani 2007 scoate la concurs, pe data de 20 februarie 2017, 3 (trei) posturi contractuale vacante de executie de paznic si 1 (un) post contractual vacant de executie de muncitor necalificat, toate pe durata nedeterminata.


Componenta dosarului de concurs:
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Nota: Va rugam sa aranjati documentele in dosar conform ordinii mentionate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Date de contact

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M.Focsani 2007 pana pe data de 09.02.2017 ora 16.30.
Persoana de contact este Gurguiatu Carmen - secretar, telefon 0237/231483.

 

Pentru participarea la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale si specifice 

Conditii generale de ocupare a posturilor:
- sa aiba cetatenie romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European sis a aiba domiciliul in Romania;
- sa aiba cunostinte de limba romana, scris si vorbit;
- sa aiba varsta minima reglementata de prevederile legale;
- sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
- sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
- sa indeplineasca conditiile de studii si dupa caz de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
- sa nu fi fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

 

Conditii specifice pentru posturile de paznic:
a) studii liceale sau generale;
b) certificat de calificare profesionala pentru exercitarea profesiei de agent de paza;
c) atestatul privind exercitarea profesiei de agent de paza

Conditii specifice pentru postul de muncitor necalificat:
a) studii medii;
b) disponibilitate pentru program flexibil;
c) posesor carnet conducere cat.B;
d) abilitati pentru manevrarea utilajelor de intretinere a terenurilor sportive;

 

Concursul va consta in:
Probe de concurs:
a) proba scrisa, pe data de 20.02.2017 la sediul clubului, ora 10.00;
b) interviu, la sediul clubului, pe data de 23.02.2017, ora 10.00;

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obtinut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.

 

Bibliografia pentru posturile de paznic:

- Legea nr.333/2003- privind paza obiectivelor,bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Guvernului nr.301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.53/2003 -Codul muncii ,republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
(Executarea Contractului individual de munca);

 

Bibliografia pentru postul de muncitor necalificat:
- Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Focsani 2007;
- Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicat cu modificarile si completarile ulterioare;
(Executarea Contractului individual de munca);
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul II - Domeniu de aplicare şi Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor.

 

Concursul se va desfășura după următorul calendar:
- Publicare anunt concurs: 25.01.2016
- Depunere dosare concurs: 25.01.2016 - 09.02.2017 - ora 16.30
- Selecție dosare si afisare rezultate: 10.02.2017 - 14.30
- Depunere contestații: 13.02.2017 - 16.30
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 14.02.2017 - 16.30
- Susținere proba scrisa: 20.02.2017 ora 10.00
- Afișare rezultate proba scrisa: 20.02.2017 - 16.30
- Depunere contestații proba scrisa: 21.02.2017 - 16.30
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații: 22.02.2017 - 16.30
- Proba interviu: 23.02.2016 ora 10.00
- Afișare rezultate proba interviu: 23.02.2017 - 16.30
- Depunere contestații: 24.02.2017 -14,30
- Soluționare și afișare rezultate contestații: 27.02.2017-12.00
- Afișare rezultate finale: 27.02.2017- 16.30

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar