Concurs pentru ocuparea postului de director la Poliția Locală Focșani

Concurs pentru ocuparea postului de director la Poliția Locală Focșani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani.

 

Condiţii de participare la concurs/examen
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-una din ramurile de știință: Științe militare, informații și ordine publică, Știinte economice, Științe juridice, Științe administrative;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 3 ani;
- cunoștinte de operare PC - nivel mediu.

 

Concursul/examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 6 martie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 6 martie 2017, ora 9.00.


Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe website-ul instituției www.focsani.info.


Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Directia resurse umane și coordonare unități subordonate, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Direcţia resurse umane şi coordonare unităţi subordonate - telefon 0237/213416.

 

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concurs/examen


- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

 


Bibliografie


1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 61/1991 (republicată în 2011) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
9. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
16. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
18. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
20. Ordinul nr. 128/2011 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea activităţilor privind accesul poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar