Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării a unui post de administrator I,contractual vacant, de execuție, pe durată nedeterminată

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ( prin Hotărârea 1027/2014 Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 organizează concurs/examen la sediul instituției din Focșani, str.Timiș, nr.2A, jud.Vrancea în vederea ocupării a unui post de administrator I,contractual vacant, de execuție, pe durată nedeterminată, după cum urmează:
I. Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplineasca următoarele condiții generale :
a) Condiții generale de ocupare a posturilor :
- să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și să aibă domiciliul în România ;
- să aibă cunoștințe de limba română, scris și vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exercițiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condițiile de studii și după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
b) Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale de execuție de administrator sunt:
- studii medii cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în muncă de minimum 3 ani;
II. Componența dosarului de concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului autorității sau instituției publice organizatorice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) carnetul de muncă sau, dupa caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;
f) adeverința medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitațile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae ( model europass)
Nota: Vă rugăm să aranjati documentele în dosar conform ordinii menționate mai sus
Actele prevăzute la alin 1 lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

III. Concursul pentru postul de administrator I se va desfășura după următorul calendar:
- Anunț concurs : 08.06.2021
- Depunere dosare concurs: 14.06.2022 - 27.06.2022- ora 16,30
- Selecție dosare și afișare rezultate : 28.06.2022 - ora 16,30
-Depunere contestații dosare concurs: 29.06.2022 - ora 16,30
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații : 30.06.2022
- Susținere proba scrisă: 04.07.2022- ora 10,00 la sediul clubului
- Afișare rezultate proba scrisă : 04.07.2022 - ora 16,30
- Depunere contestații proba scrisă: 05.07.2022 - ora 16,30
- Soluționare contestații și afișare rezultate contestații :06.07.2022 - ora 16,30
- Proba interviu: 08.07.2022 - ora 10,00 la sediul clubului
- Afișare rezultate probă interviu: 08.07.2022 - ora 16,30
- Afișare rezultate finale: 11.07.2022- ora 14,30
Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare proba fiind de 50 puncte din 100.
IV. Bibliografie pentru postul de administrator I;
1. Legea nr.307/2006 privind apaărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările ulterioare;
2. Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.53/2003 Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
( Executarea Contractului individual de muncă);
4. Legea nr.22/1969, modificată și completată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și raspunderea în legătură cu gestionarea agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice ;
Date de contact
Dosare de concurs se vor depune la secretariatul C.S.M Focșani 2007 până pe data de 27.06.2022, ora 16:30.
Persoana de contact: Rădulescu Anca-Diana - secretar concurs, telefon:0237231483/ 0762447475.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificat de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Calendar

Etica și integritateInfoConsRespectConect