Anunţ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C Transport Public SA Focșani

Anunţ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al S.C Transport Public SA Focșani

ANUNŢ

privind selecția pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C Transport Public SA FocșaniConsiliul Local al Municipiul Focșani, în calitate de autoritate publică tutelară a S.C. Transport Public SA Focșani, prin comisia de selecție, anunță organizarea procesului de selecție pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al S.C Transport Public SA Focșani, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.722/2016, în următoarele condiții:
Număr de posturi - 5 (cinci) administratori neexecutivi.
Pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
• să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• să cunoască limba română (scris și vorbit);
• capacitate deplină de exercițiu;
• stare de sănătate corespunzătoare funcției pe care candidează, atestată pe bază de document medical;
• să nu aibă înscrieri în cazierul fiscal și judiciar;
• să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
• cel puțin doi dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau juridic, și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani;
• cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul științe inginerești și experiență în domeniu minimum 5 ani;
• experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus ;
• minim 5 ani experiență profesională;
• să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani;
• persoanele care nu pot fi fondatori , potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori;
• nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice;
• să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii;
• să evite situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Candidații selectați conform condițiilor de mai sus, vor fi evaluați pe baza matricei Consiliului.
Aliniere cu Scrisoarea de așteptări ( în cazul persoanelor din lista scurtă).
Termen de înscriere a candidaturii: 22.01.2018, ora 16:30.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:
1. OPIS;
2. Cererea de înscriere;
3. CV în format Europass;
4. Copie act identitate;
5. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
6. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiției privind experiența în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus;
7. Copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
8. Cazier judiciar;
9. Certificat de cazier fiscal;
10. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
11. Declaraţia pe propria răspundere a candidatului privind neîncadrarea în situația de conflict de interese;
12. Declarația pe propria răspundere a candidatului că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive imputabile în ultimii 5 ani;
13. Declarația pe propria răspundere a candidatului de participare membru consiliu de administrație;
14. Declarația pe propria răspundere a candidatului privind statutul de funcție publică sau al altor categorii de personal din cadrul autorității sau instituției publice;
15. Declarația pe propria răspundere a candidatului că își dă consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter personal.

Adeverința care atestă starea de sănătate va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copiile de pe actele de mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către comisia de selecție.

Bibliografie:
- Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
- O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 92/2007 Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de selecție își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul procesului de evaluare și selecție, documente/informații noi care pot clarifica anumite aspecte din dosarul de candidatură.
Candidaturile incluzând documentele solicitate prin prezentul anunț se depun în plic închis cu mențiunea " Candidatura pentru postul de Membru în Consiliul de Administrație la TRANSPORT PUBLIC S.A. FOCȘANI", pâna la data de 22.01.2018, ora 16:30, la sediul Primăriei Municipiului Focșani, Bulevardul Dimitrie Cantemir nr.1 bis, camera 103.

Candidaturile care întrunesc condițiile de participare vor fi incluse în procesul de evaluare și selecție. Acesta va consta în două etape distincte, respectiv de evaluare de către comisia de selecție cu scopul creării listei scurte și cu scopul propunerii pentru numire. În vederea întocmirii listei scurte, candidaturile admise în procesul de evaluare și selecție, vor susține un interviu față în față cu comisia de selecție. În vederea numirii, persoanele din lista scurtă vor depune declarația de intenție și vor avea un interviu față în față cu comisia de selecție.
Candidații admiși vor fi contactați telefonic pentru programare la procesul de evaluare și selecție.
Pentru informații suplimentare referitoare la depunerea candidaturilor, persoanele interesate pot accesa site-ul www.focsani.info sau contacta comisia de selecție la numărul de telefon 0237213416.


Comisia de selecție:
Baciu Micșunica - președinte
Calotă Geta - membru
Turcu Manuela - membru

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar