ANUNŢ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV GRADUL II LA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI

ANUNŢ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A FUNCȚIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV GRADUL II LA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCŞANI

ANUNŢ

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani.
Condiţii de participare la concurs/examen
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-una din ramurile de știință: Științe militare, informații și ordine publică, Știinte economice, Științe juridice, Științe administrative;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 3 ani;
- cunoștinte de operare PC - nivel mediu;

Concursul/examenul va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 17 octombrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC în data de 17 octombrie 2017, ora 9.00.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartiment resurse umane, organizare camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani, din data de 17 OCTOMBRIE 2017

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Director executiv gradul II la Poliția Locală a Municipiului Focşani

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 61/1991 (republicată în 2011) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare
7. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata;
9. Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Ordonanta Guvernului nr 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;
16. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
18. Ordinul Secretarului general al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare
19. Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare
20. Ordinul nr.128/2011 al Ministerului Administraţiei şi Internelor pentru organizarea activităţilor privind accesul poliţiei locale la baze de date ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar