ANUNŢ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE - ȘEF SERVICIU GRADUL II LA SERVICIUL CORP DE CONTROL AL PRIMARULUI DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

ANUNŢ PRIVIND SCOATEREA LA CONCURS A FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE - ȘEF SERVICIU GRADUL II LA SERVICIUL CORP DE CONTROL AL PRIMARULUI DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de:
1 - șef serviciu gradul II la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- Condiţiile specifice :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de ştiinţă - Stiințe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
- cunoştinţe operare calculator - nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursului/examenului este de 03 octombrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 03 octombrie 2017, ora 9.00.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL/EXAMENUL DIN DATA DE 03 OCTOMBRIE 2017
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacantă de Șef serviciu la Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani.
1. Legea nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale , cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7 /2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
8. Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
12. Legea nr. 481/2004, republicată, privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
15. Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare;
16. Ordonanţa de urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
17. Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificarile si completarile ulterioare.
18. Legea nr. 69/2000 - Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificarile si completarile ulterioare.
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar