Anunţ privind organizerea de concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

Anunţ privind organizerea de concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuție vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuție vacantă:
- polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul disciplina în construcții și afișajul stradal - 1 post
Condiţiile de participare la concurs sunt:
A. Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență arhitectură sau urbanism sau în domeniul de licență inginerie civilă;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
-cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.
Concursul se va desfășura la sediul Poliției Locale a municipiului Focșani în data de 05.02.2018, ora 10.00- proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC, nivel mediu, 07.02.2018, ora 12.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 29 decembrie 2017 până la data de 17 ianuarie 2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
h) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT, nivel mediu se afişează la sediul și pe site-ul Poliției Locale a municipiului Focșani www.politialocalafocsani.ro.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon/fax: 0237/215005, interior 17- secretar concurs, Lupu Daniela, inspector/ e-mail: pol_com_fcs@yahoo.com.


Atribuţiile funcției publice de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional asistent la Compartimentul disciplina în construcții și afișajul stradal
din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani1. Însuşeşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 50/1991, Legea nr. 185/2013, Legea nr. 215/2001, H.G. nr. 525/1996, H.G. nr. 273/1994, Legea nr. 677/2001), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul fişei postului.
2. Păstrează secretul de stat şi de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii.
3. Execută dispoziţiile primite şi raportează de executarea acestora, pe cale ierarhică.
4. Întocmeşte rapoartele şi procesele verbale de constatare pe care le prezintă directorului executiv pentru aplicarea măsurilor necesare.
5. Respectă normele civilizate de conduită în relaţiile cu colegii de serviciu, cetăţeni, etc., manifestând stimă, respect, tact şi bună cuviinţă faţă de aceştia.
6. Să dea dovadă de cinste şi corectitudine în activitatea sa şi să întreprindă măsuri pentru menţinerea disciplinii.
7. Să cunoască obligaţiile, drepturile, atribuţiile şi interdicţiile legale în serviciu.
8. În timpul serviciului nu desfăşoară alte activităţi decât cele necesare executării în bune condiţii a prestării serviciului şi a misiunilor ce-i sunt încredinţate.
9. Întocmeşte şi completează documentele de evidenţă conform dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei.
10. Efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz, inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu.
11. Identifică şi sancţionează persoanele care execută intervenţii neautorizate sau care nu execută în termen refacerea carosabilului, a pietonalului sau a zonelor verzi din domeniul public sau privat al municipiului Focşani.
12. Anunţă şi cooperează cu personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului în toate cazurile în care este necesară analiza, constatarea sau stabilirea unor soluţii tehnice.
13. Verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice.
14. Participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al municipiului Focşani ori pe spaţii aflate în administrarea municipiului Focşani sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice.
15. Verifică şi identifică imobilele şi imprejmuirile aflate în stadiu avansat de degradare.
16. Constată, contravenţii în cazul nerespectării normelor privind executarea lucrărilor de construcţii şi stabileşte măsurile necesare intrării în legalitate, în condiţiile legii.
17. Ţine evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate.
18. Asigură pregătirea de specialitate, în conformitate cu tematica stabilită.
19. Asigură şi răspunde de utilizarea tehnicii aflate în dotarea compartimentului.
20. Gestionează şi asigură circulaţia şi operarea documentelor, inclusiv arhivarea acestora.
21. Informează de îndată conducerea poliţiei locale despre toate evenimentele survenite în activitatea compartimentului şi ţine evidenţa acestora.
22. Prezintă un raport lunar cu activitatea desfăşurată.
23. Întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.
24. Verifică şi soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite, făcute de persoane fizice şi juridice, în legătură cu problemele specifice compartimentului.
25. Rezolvă alte sarcini încredinţate de Consiliul Local a municipiului Focşani şi conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, potrivit competenţelor stabilite prin diverse acte normative.
26. Răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru nerespectarea prezentelor atribuţii şi obligaţii.
27. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducere şi participă la activităţile organizate de Poliţia Locală, care au legătură cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul disciplină în construcţii şi afişaj stradal din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8. Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar