Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de psiholog practicant în cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Vârstnice
2019-11-11 16:20

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de psiholog practicant în cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Vârstnice

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuale vacante de psiholog practicant în cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Vârstnice

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială Focșani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale vacante de psiholog practicant, nivel studii superioare, în cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Vârstnice" din strada Fraternității nr. 11, Focșani.
Condiții de participare la concurs:
- Condiții generale: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar, aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii superioare universitare de licenţă în specialitatea psihologie;
- atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
- minimum un an vechime în psiholog stagiar.
Concursul se va desfășura la sediul Direcției de Asistență Socială, str. Cuza-Vodă, nr. 43, Focșani.
Desfășurarea concursului:

- 03.12.2019, ora 09:00 - proba scrisă;
- data și ora interviului 06.12.2019, ora 09:00
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Direcția de Asistență Socială Focșani / Compartimentul resurse umane până în data de 22.11.2019, ora 13:00.
Relații suplimentare la Direcția de Asistență Socială Focșani / Compartimentul resurse umane, telefon 0337.101.055 - persoana de contact Bratu Laura Mihaela inspector principal.

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării postului vacant de psiholog practicant, din cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Vârstnice Focșani:

1. Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Titlul III - Cap. III și Partea a VII-a;
2. Codul deontologic al profesiei de psiholog - Hotărârea nr. 1/2018 din 24 noiembrie 2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;
3. Dăfinoiu, I. (2002). Personalitatea. Metode de abordare clinică. Observația și interviul, Editura Polirom, Iași;
4. Dăfinoiu, I. (2005). Psihoterapii scurte, Editura Polirom, Iași;
5. David, D. (2006). Psihologie clinică și psihoterapie. Fundamente, Editura Polirom, Iași;
6. Tratat de psihoterapie cognitive-comportamentală, Irina Holdevici, Editura Trei (Capitolele 2,3,5,6,7,8,10)
7. LEGE Nr. 213 din 27 mai 2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România.
8. Legea 292/2011 - Legea asistenței sociale;
9. Legea 17/2000 - Legea privind asistența socială a persoanelor vârstnice;

DOCUMENTELE NECESARE
PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS ȘI CALENDARUL
DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
6. adeverință eliberată de Inspectoratul Județean de Poliție conform art. 23 din Legea nr. 118/2019;
7. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
8. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentelor prevăzute la punctele 5 și 6, candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale și nu se regăsește în registrul infractorilor sexuali, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar și al adeverinței eliberate de Inspectoratul Județean de Poliție, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. 2, 3, 4 vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor xerox cu acestea.

Concursul se va desfășura după următorul calendar:
- publicare anunț concurs: 11.11.2019;
- depunere dosar concurs: 11.11.2019 - 22.11.2019, ora 13:00;
- selecție dosare: 25.11.2019 - 26.11.2019, ora 13:00;
- afișare rezultat selecție dosare: 26.11.2019, ora 13:00;
- depunere contestații selecție dosare: 27.11.2019, ora 13:00;
- soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 28.11.2019, ora 13:00;
- proba scrisă: 03.12.2019, ora 09:00;
- afișare rezultate proba scrisă: 3.12.2019, ora 16:00;
- depunere contestații proba scrisă: 4.12.2019, ora 16:00;
- soluționare contestații și afișare rezultat contestații: 5.12.2019, ora 16:00;
- proba interviu: 06.12.2019, ora 09:00;
- afișare rezultate probă interviu: 09.12.2019, ora 15:30;
- depunere contestații probă interviu: 10.12.2019, ora 15:30;
- soluționare contestații și afișare rezultate contestații: 11.12.2019, ora 15:30;
- afișare rezultate finale: 11.12.2019, ora 15:30.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

InfoConsDeșeuri electrice

Calendar

RespectConect