Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuală de execuţie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii contractuală de execuţie în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuală de execuţie, de administrator I în cadrul Serviciului contabilitate, personal, administrativ.
Condiţii de participare la concurs:
- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în domeniu - cel puţin 5 ani;
- cunoştinţe de operare pe calculator;
- permis de conducere categoria B;
- persoană organizată, capabilă să prioritizeze şi să ducă la bun sfarşit sarcinile;
- abilităţi organizatorice şi experienţa de a lucra în echipă;
- multiple abilităţi tehnice în domeniul construcţiilor şi renovării clădirilor cuprinzand: reparaţii pereţi, instalaţii sanitare, pardoseli, reparaţii tâmplărie.
Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 astfel:
- proba scrisă: 11.04.2018 - ora 10,00;
- proba interviu va avea loc conform prevederilor art. 24 alin (5) din HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului din sectorul bugetar.
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 29.03.2018, ora 15,30 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Scolară Focşani din str. Cuza Vodă, nr. 43, Serviciul contabilitate, personal, administrativ.
Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei şi la telefon 0337.101.055.
Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Bibliografia:
1) Legea nr. 477 / 2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
2) Legea nr. 22/1969 - privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
3) Legea nr. 333/2003, Republicată, - privind paza obiectivelor, bunurilor valorilor şi protecţia persoanelor;
4) Ordin (MFP) nr. 2861/2009 - pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
5)HG nr. 276/2013 - privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar