Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară
2018-10-22 10:41

Anunţ privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două funcţii publice de execuţie vacante de:
- inspector, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul economic, resurse umane, administrativ / Compartiment resurse umane
Condiţii de participare la concurs:
• Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul ştiinţelor economice;
- atestat de inspector resurse umane;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 7 ani;
- minim un an experienţă în domeniul resurselor umane, certificat cu acte doveditoare;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
- inspector, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul economic, resurse umane, administrativ / Compartiment resurse umane
Condiţii de participare la concurs:

• Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
• Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul ştiinţelor economice;
- atestat de inspector resurse umane;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - 5 ani;
- minim un an experienţă în domeniul resurselor umane, certificat cu acte doveditoare;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani în data de 04.12.2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei - nivel mediu, proba scrisă în data de 05.12.2018, ora 10:00, data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, str. Cuza vodă, nr. 43, Compartimentul resurse umane, în termen de maxim 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a (22.10.2018 - 12.11.2018, ora 16:00)
Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, Compartiment resurse umane - telefon 0337.101.055, secretar comisie concurs, Croitoru Paula, referent.
Dosarul de înscriere la concurs/examen va conţine următoarele acte:
- formularul de înscriere, conform anexei 3 la HG nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eiberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai tarziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calitătii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta insoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
ATRIBUŢII prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului economic, resurse umane, administrativ /Compartiment resurse umane

- acordă asistenţă în vederea întocmirii fişelor de post ale medicilor, asistentilor medicali;
- răspunde şi ţine evidenţa acestora, conform prevederilor legale. Asigură înmânarea acestora titularilor şi le arhivează în dosarul personal şi în dosarul profesional; 
- intocmeste statele de plata (medici si asistenti medicali) si aplică prevederile legale privind salarizarea acestora şi calculul privind acordarea drepturilor salariale ale acestora; 
- opereaza toate retinerile pe tipuri (imputari, rate, CAR, etc.)
- face propuneri, impreuna cu medicul coordonator , de distribuire a personalului medical in cadrul compartimentului cabinete medicale si de medicina dentara-unitati de invatamant;
- aplica prevederile legale privind calcularea corecta a drepturilor salariale referitoare la: acordarea sporurilor, indemnizatia pentru concediu de odihna, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatia de maternitate, ajutorul de deces,etc;
- asigură legătura cu băncile pentru întocmirea documentaţiei privind plata salariilor pe carduri (introducerea datelor in aplicatiile informatice pentru generarea fisierelor pentru alimentare conturi card si transmiterea fisierelor catre banci);
- raspunde de evidenta programarilor concediilor de odihna de catre personalul medical si asigura efectuara anuala a concediilor acestora conform prevederilor Ordinului 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor;
- participa la intocmirea monitorizarii personalului din cadrul compartimentului cabinete medicale si de medicina dentara-unitati de invatamant;
- întocmeşte contracte de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, întocmeşte referate în vederea emiterii deciziilor privind încadrarea,avansarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale medicilor si asistentilor medicali din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de invatamant;
- tine evidenta concediilor de odihnă ale personalului medical, avand in vedere efectuarea acestora pana la sfarsitul anului; 
- ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor fără plată, absenţelor nemotivate şi a zilelor pentru evenimente deosebite ale medicilor si asistentilor medicali;
- participa la intocmirea programului de lucru centralizat al serviciului de asistenta medicala;
- întocmeşte dosarele de pensionare în vederea stabilirii de către Casa Judeţeană de Pensii a drepturilor de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, urmaş, invaliditate); 
- asigura transmiterea in format electronic a Registrului de Evidenta a Salariatilor la Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea in cazul incheierii/suspendarii/incetarii contractului individual de munca sau a modificarilor intervenite in timpul activitatii medicilor si asistentilor medicali;
- propune grupurile ţintă pentru perfecţionarea profesională periodică a medicilor si asistentilor medicali;
- completează şi depune lunar Declaraţia Unica 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
- intocmeste calculul si depune lunar la Casa de Sanatate Vrancea documentatia privind recuperarea sumelor din concedii medicale suportate din Fondul National Unic de Asigurari sSociale de Sanatate ;
- întocmeşte documentele privind participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională;
- colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal, prevăzute în buget;
- primeşte cererile privind angajarea medicilor si asistenţilor medicali, însoţite de documentaţia necesară si asigura documentatia pentru buna desfasurare a acestor concursuri;
- intocmeste anual graficele cu programarea personalului medical din cabinete pentru serviciiile de medicina muncii, in cadrul contractelor incheiate pentru aceste servicii, cu incadrarea in prevederile bugetare;
- execută prevederile Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Focşani privind activitatea de resurse umane la nivelul instituţiei; 
- întocmeşte şi predă în termen cercetările statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind efectivul de personal, timpul de lucru şi cheltuielile instituţiei cu medicii si asistentii medicali din compartimentul cabinete medicale si de medicina dentara-unitati de invatamant; 
- întocmeşte lunar centralizarea foii colective de prezenţă a medicilor si asistentilor medicali, pe baza foilor colective de prezenta de la fiecare cabinet medical, numai cu certificarea efectuarii programului de lucru a personalului medical de catre medicul coordonator; Foaia colectiva de prezenta centralizata va sta la baza întocmirii statului de plată;
- orice modificare intervenită (modificare salariu, numire, incetare, suspendare activitate, etc.) o înregistrează în REVISAL - registrul public;
- eliberează adeverinţe privind personalul medical din cabinetele medicale si de medicina dentara, ori de cate ori sunt solicitări;
- participă alături de Compartimentul juridic la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi supus adoptării Consiliului Local Focşani şi la elaborarea Regulamentului intern;
- asigură aplicarea HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
- participa in Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;  
- asigură buna funcţionare a aplicaţiilor existente în sistemul de calcul;
- se documentează continuu asupra noutaţilor apărute în sistemul informaţional;
- completează, alaturi de personalul de la resurse umane, formularul M500 care îl depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitarte cu prevederile Ordinului Ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;
- participa, alaturi de personalul de la resurse umane , la completarea și depunerea corecta si in termen a Declaratiei 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
- respecta indatoririle prevazute in Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- respectă etica profesională în conformitate cu prevederile din Codul Etic aplicat la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;

ATRIBUŢII prevăzute în fişa postului pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Serviciului economic, resurse umane, administrativ / Compartiment resurse umane

- acordă asistenţă în vederea întocmirii fişelor de post pentru personalul din cadrul centrelor Cantina de Ajutor Social si Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani;
-  răspunde şi ţine evidenţa acestora, conform prevederilor legale. Asigură înmânarea acestora titularilor şi le arhivează în dosarul personal şi în dosarul profesional; 
- intocmeste statele de plata pentru personalul din cadrul Cantinei de Ajutor Social si Caminului pentru Persoane Varstnice si aplică prevederile legale privind salarizarea acestora şi calculul privind acordarea drepturilor salariale ale acestora; 
- opereaza toate retinerile pe tipuri (imputari, rate, CAR, etc.)
- aplica prevederile legale privind calcularea corecta a drepturilor salariale referitoare la: acordarea sporurilor, indemnizatia pentru concediu de odihna, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, indemnizatia de maternitate, ajutorul de deces,etc;
- asigură legătura cu băncile pentru întocmirea documentaţiei privind plata salariilor pe carduri ;
- raspunde de evidenta programarilor concediilor de odihna de catre personalul din cadrul centrelor Cantina de Ajutor Social si Caminul pentru Persoane Varstnice;
- participa la intocmirea monitorizarii personalului din cadrul celor doua centre;
- întocmeşte contracte de muncă şi acte adiţionale la contractele de muncă, întocmeşte referate în vederea emiterii deciziilor privind încadrarea, avansarea, promovarea, sancţionarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă ale personalului din cadrul centrelor Cantina de Ajutor Social si Caminul pentru Persoane Varstnice Focsani;
- tine evidenta concediilor de odihnă ale personalului din cadrul centrelor, avand in vedere efectuarea acestora pana la sfarsitul anului; 
- ţine evidenţa concediilor medicale, concediilor fără plată, absenţelor nemotivate şi a zilelor pentru evenimente deosebite ale personalului din centre;
- întocmeşte dosarele de pensionare în vederea stabilirii de către Casa Judeţeană de Pensii a drepturilor de pensie (limită de vârstă, anticipată, anticipată parţial, urmaş, invaliditate); 
- asigura transmiterea in format electronic a Registrului de Evidenta a Salariatilor la Inspectoratul Teritorial de Munca Vrancea in cazul incheierii/suspendarii/incetarii contractului individual de munca sau a modificarilor intervenite in timpul activitatii personalului din cadrul celor doua centre;
- propune grupurile ţintă pentru perfecţionarea profesională periodică a personalului din cadrul centrelor;
- participa la completarea Declaraţiei Unice 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
- întocmeşte documentele privind participarea la cursurile de formare/perfecţionare profesională;
- colaborează la fundamentarea necesarului de cheltuieli de personal, prevăzute în buget;
- primeşte cererile privind angajarile din cadrul celor doua centre, însoţite de documentaţia necesară si asigura documentatia pentru buna desfasurare a acestor concursuri;
- intocmeste anual graficele cu programarea personalului medical din cabinete pentru serviciiile de medicina muncii, in cadrul contractelor incheiate pentru aceste servicii, cu incadrarea in prevederile bugetare;
- execută prevederile Hotărârilor Consiliului Local al municipiului Focşani privind activitatea de resurse umane la nivelul instituţiei; 
- întocmeşte şi predă în termen cercetările statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind efectivul de personal, timpul de lucru şi cheltuielile instituţiei cu personalul din cadrul centrelor Cantina de Ajutor Social si Caminul pentru Persoane Varstnice; 
- primeste lunar planificarea serviciilor la compartimentul de asistenta medicala de la Caminul pentru persoane Varstnice Focsani, aprobata de seful de centru;
- primeste lunar foile colective de prezenţă pentru personalul din cadrul centrelor Cantina de Ajutor Social si Caminul pentru Persoane Varstnice, numai cu certificarea efectuarii programului de lucru a personalului de catre sefii de centre; Foile colective de prezenta vor sta la baza întocmirii statelor de plată;
- orice modificare intervenită (modificare salariu, numire, incetare, suspendare activitate, etc.) o înregistrează în REVISAL - registrul public;
- eliberează adeverinţe privind personalul din cadrul Cantinei de Ajutor Social si Caminului pentru Persoane Varstnice Focsani, ori de cate ori sunt solicitări;
- participă alături de Compartimentul juridic la elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, care va fi supus adoptării Consiliului Local Focşani şi la elaborarea Regulamentului intern;
- asigură aplicarea HG 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariatilor; 
- participa in Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial;  
- asigură buna funcţionare a aplicaţiilor existente în sistemul de calcul;
- se documentează continuu asupra noutaţilor apărute în sistemul informaţional;
- completează, alaturi de personalul de la resurse umane, formularul M500 care îl depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;
- participa, alaturi de personalul de la resurse umane , la completarea şi depunerea corecta si in termen a Declaratiei 100 privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
- respecta indatoririle prevazute in Legea nr.188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- respectă etica profesională în conformitate cu prevederile din Codul Etic aplicat la nivelul instituţiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/2004 - privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;


BIBLIOGRAFIA pentru concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de funcţionar public de execuţie: un post de inspector, clasa I, grad profesional superior şi un post de inspector, clasa I, grad profesional principal la Serviciul economic, resurse umane, administrativ - Compartiment resurse umane


1. Legea nr. 188/1999, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Constituţia Romaniei;
4. Legea nr. 215/2001, Republicată - Legea administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare:
- Capitolul I - Dispoziţii generale;
- Capitolul II - Consiliile locale.
5. Legea nr. 53/2003, Republicată - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare:
6. OUG nr. 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare:
7. Ordinul (MS), (CNAS) nr. 15/2018/1311/2017 - privind Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 - privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
8. HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
9. Legea nr. 263/2010 - privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şî completările ulterioare;
10. HG nr. 286/2011- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificăile şi completăile ulterioare;
11. Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
- Titlul V - Contribuţii sociale obligatorii:
- capitolul II - Contribuţiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
- capitolul III - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
- capitolul VIII - Prevederi comune în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi/sau din activităţi independente, atât în România, cât şi pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene pentru care sunt incidente prevederile legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale;
- capitolul IX - Contribuţia asiguratorie pentru muncă.
12. Legea- cadru nr. 153/2017 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completăile ulterioare;
13. HG nr. 569/2017 - pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală
14. HG nr. 153/2018 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială";
15. Ordin nr. 2126/2014 (MM) - privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale;
16. HG nr. 867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
17. HG nr. 584/2016 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin HG nr. 118/2014, şi a HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
18. Ordin nr. 5298/1668/2011 - pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, cu modificările şi completările ulterioare;
19. Legea nr. 53/2014 - pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
20. Ordin nr. 653/2001 (MSP) - privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările uletrioare.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar