Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu – Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
2018-09-04 00:00

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu – Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

ANUNŢ


Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de şef serviciu - Serviciul strategie şi dezvoltare urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Focşani, judeţul Vrancea Concursul se desfășoară la București - sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, astfel:
- proba suplimentară: cunoştinţe de operare pe calculator-nivel mediu, în data de 04.10.2018, ora 9,00;
- proba scrisă, în data de 04.10.2018, ora 11,00.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenţiei, în perioada 03 - 24 septembrie 2018 inclusiv.

Şef serviciu - Serviciul strategie şi dezvoltare urbană - Direcția arhitectului șef:

Condițiile de participare sunt:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare sunt:
•studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, arhitectură sau urbanism
•studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
•vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani
•cunoştinţe de operare de operare pe calculator, nivel mediu.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon 0374112726, fax: 0374112727 și email informatii.concurs@anfp.gov.ro

 

ATRIBUTIILE POSTULUI Șef Serviciu - Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Direcția arhitectului șef:

1- coordoneaza activitatea Serviciului strategie şi dezvoltare urbană din cadrul Direcţiei arhitectului şef din Primaria Municipiului Focsani;
2- coordoneaza si asigura secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului;
3- colaborează cu membrii Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului;
4- colaborează cu toate instituţiile în vederea avizării documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului;
5- asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului (P.U.G., P.U.Z., P.U.D.) ;
6- coordonează constituirea şi dezvoltarea băncii de date urbane;
7- coordonează informarea publică în vederea promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa;
8- coordonează reactualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului;
9- asigură publicarea pe pagina de internet a institutiei a Planului Urbanistic General si a Regulamentului de Urbanism, aferent acestuia;
10-asigură înregistrarea şi rezolvarea corespondenţei primite din domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite;
11- repartizează corespondenţa serviciului şi urmăreşte rezolvarea acesteia în termenul legal prevăzut de lege;
12- asigură caracterul public al actelor pe care le emite atât la sediul instituţiei cât şi pe pagina de internet a instituţiei;
13- asigură păstrarea confidentialităţii datelor ce privesc activitatea serviciului si a documentelor cu care intra in contact salariatii acesteia;
14- întocmeşte proiecte de hotărâri în problemele de specialitate de care răspunde, pregătind rapoarte, informări şi referate în domeniul de activitate al serviciului;
15- ţine evidenţa actelor ce le instrumentează în format analogic şi digital;
16- asigură pregatirea documentaţiilor in vederea atribuirii şi schimbării de denumiri de străzi;
17- asigură întocmirea Nomenclatorului strazilor din municipiul Focsani;
18- asigură inventarierea actelor pe care le instrumentează in vederea arhivării lor;
19- asigură înregistrarea în registrele de evidenţă a lucrărilor intrate/eliberate pe tipuri de lucrari - nomenclatură stradală, Avize de oportunitate, Avizul arhitectului şef, Aviz P.U.D., Aviz P.U.Z.;
20-transmite Biroului agricultură hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focşani privind aprobarea documentaţiilor de urbanism prin care terenuri din extravilan au fost trecute în intravilanul localităţii şi toate modificările categoriei de folosinţă a terenurilor din arabil în curţi-construcţii, pentru impunere şi alte acte necesare;
21- transmite Serviciului Impozite si Taxe Locale hotărârile Consiliului Local al Municipiului Focşani privind aprobarea documentaţiilor de urbanism prin care terenuri din extravilan au fost trecute în intravilanul localităţii;
22- transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Vrancea hotărârile de Consiliu privind aprobarea documentaţiilor de urbanism şi documentaţiile aprobate, în vederea actualizarii regimului juridic al terenurilor;
23-colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Focsani şi cu serviciile publice municipale pentru unele aspecte legate de gestiune şi dezvoltare urbană;
24- asigură relaţia cu publicul interesat în probleme specifice activităţii serviciului pe care-l coordonează;
25- asigura intocmirea referatelor privind problemele ridicate de cetateni cu ocazia audientelor tinute de catre Primar, Viceprimari, Secretar;
26- asigura furnizarea datelor şi informaţiilor necesare în vederea bunei comunicări interne şi externe a instituţiei;
27- intocmeşte săptămânal, anual rapoarte privind activitatea serviciului;
28- aduce la cunoştinţa subordonaţilor legislaţia specifică activităţii pe care o desfăşoară (legi, hotărâri de Guvern, ordonanţe, ordine, hotărâri de consiliu local, norme tehnice ş.a. );
29- elaborează şi actualizează procedurile operaţionale, aferente activităţilor pe care le coordonează;
30- stabileşte şi ierarhizează riscurile asociate principalelor activităţi precum şi managementul acestora, împreună cu Arhitectul Şef;
31- este responsabil de realizarea obiectivelor individuale, urmărind îndeplinirea în bune condiţii a acestora;
32- face propuneri privind stabilirea criteriilor de performanţă profesională individuală anuale;
33- participă la stabilirea in cadrul serviciului pe care il conduce, a gradului de importanta asociat fiecarui criteriu de performanta corespunzator categoriei functiei publice ocupate de fiecare functionar public din subordine ;
34- urmăreşte respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine, dispunând, propunând măsurile adecvate respectarii Statutului functionarilor publici si a Regulamentului de organizare si functionare;
35- propune efectuarea unor studii şi programe de organizare şi dezvoltare urbanistică locală;
36 - propune elaborarea unor documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin care să se stabilească măsurile de dezvoltare a localităţii pe o anumită perioadă şi veghează la respectarea şi implementarea acestor documentaţii;
37- întocmeşte temele necesare în vederea contractării lucrărilor de urbanism supuse licitaţiilor sau a cererilor de oferte de preţ;
38- are acces la baza de date printr-o parola;
39- exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri de Consiliu Local al Municipiului Focşani, Dispozitii ale Primarului Municipiului Focsani sau primite de la şefii ierarhici

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul de ocupare a functiei de șef serviciu din cadrul Direcției arhitectului șef - Serviciul strategie și dezvoltare urbană

•Constitutia Romaniei republicată;
•Legea nr. 188/1999 - privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea 7/2004 - privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si cu modificarile si completarile ulterioare;
•Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;
•Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, (r3), cu modificările şi completările ulterioare;
•HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
•Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologoce de aplicare a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborareşi actualizare a documentaţiilor de urbanism, cu modificările şi completările ulterioare;
•Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar