Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul circulația pe drumurile publice în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul circulația pe drumurile publice în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

ANUNŢ


 

Poliţia Locală a Municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul circulația pe drumurile publice:
- poliţist local, clasa I, grad profesional debutant - 2 posturi
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă juridic sau administrativ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: x;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.
- poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - 1 post
Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical;
- să fie apt psihologic portarmă;
- să aibă o condiție fizică adecvată funcției publice specifice.

Concursurile pentru toate posturile vor avea loc după cum urmează:
- 12 februarie 2018, ora 10.00- proba suplimentară de verificare a aptitudinilor fizice la sala de atletism de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza Focșani;
- 15 februarie 2018, ora 10.00- proba scrisă la sediul instituției;
- data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul instituției.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 12 ianuarie 2018 până la data de 31 ianuarie 2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic;
h) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
i) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografiile, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice se afişează la sediul și pe site-ul Poliției Locale a municipiului Focșani www.politialocalafocsani.ro.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon/fax: 0237/215005, interior 17- secretar concurs, Lupu Daniela, inspector/e-mail: pol_com_fcs@yahoo.com.
Atribuţiile funcțiilor publice de execuție de polițisti locali, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul circulația pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani


1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 295/2004, O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1391/2006, Legea nr. 677/2001), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului.
2. Asistă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către îndrumător (funcționar public definitiv) atunci când acesta acționează pentru asigurarea fluenței circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.
3. Asistă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către îndrumător privind verificarea integrității mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere.
4. Participă alături de îndrumător la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice.
5. Participă alături de îndrumător, împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei Municipiului Focşani la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marsuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si de alte activităţi care se desfăsoară pe drumul public si implică aglomerări de persoane.
6. Asistă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către îndrumător atunci când acesta sprijină poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă.
7. Asistă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către îndrumător atunci când acesta acordă sprijin poliţiştilor rutieri din Poliţia Municipiului Focşani în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei si siguranţei traficului.
8. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.
9. Participă alături de îndrumător la constatarea contravenţiilor pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.
10. Participă alături de îndrumător la constatarea contravenţiilor pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule.
11. Participă alături de îndrumător la constatarea contravenţiilor pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracţiune animală.
12. Participă alături de îndrumător la constatarea contravenţiilor pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap.
13. Participă alături de îndrumător la aplicarea prevederilor legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al municipiului Focşani.
14. Asistă la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către îndrumător atunci când acesta cooperează cu Poliţia municipiului Focşani pentru identificarea deţinătorului /utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
15. Îndeplinește orice alta sarcină stabilită de conducere și participă la toate activitățile organizate de Poliția Locală, care au legatura cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.

 


Atribuţiile funcțiilor publice de execuție de polițisti locali, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani

1. Însuseşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010 , H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 295/2004, O.U.G. nr. 195/2002, H.G. nr. 1391/2006, Legea nr. 677/2001), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul planului de ordine publică şi al fişei postului.
2. Asigură fluența circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de Legea nr.155/2010 în domeniul circulaţiei pe drumurile publice.
3. Verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră și sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor și a marcajelor rutiere și acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere.
4. Participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice.
5. Participă, împreună cu structurile teritoriale ale Poliţiei municipiului Focşani la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marsuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si de alte activităţi care se desfăsoară pe drumul public si implică aglomerări de persoane.
6. Sprijină poliţiştii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Vrancea în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă.
7. Acordă sprijin poliţiştilor rutieri din Poliţia municipiului Focşani în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei si siguranţei traficului.
8. Asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente și ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor și a făptuitorilor și, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară.
9. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor și accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar.
10. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă și accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule.
11. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, bicicliști, conducători de mopede și vehicule cu tracţiune animală.
12. Constată contravenţii și aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri și zone de agrement, precum și pe locurile de parcare adaptate, rezervate și semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap.
13. Aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului sau al municipiului Focşani.
14. Cooperează cu Poliţia municipiului Focşani pentru identificarea deţinătorului /utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staţionării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
15. Îndeplinește orice alta sarcină stabilită de conducere și participă la toate activitățile organizate de Poliția Locală, care au legatura cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării a 2 (două) funcţii publice de execuţie vacante de poliţisti locali, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul circulația pe drumurile publice din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

 

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani


1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.


 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar