Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

 

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control servicii Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de știință - Științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
2 - inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment control fiscal înlesnire - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.
3 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Compartiment control fiscal înlesnire - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

4 - inspector clasa I gradul profesional superior la Compartiment guvernanță corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursurilor/examenelor este de 01 noiembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviurilor vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 01 noiembrie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DIN DATA DE 01 NOIEMBRIE 2017

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul în vederea ocuparii funcţiilor publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post) la Compartiment control servicii - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiul Focșani
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4. Legea nr. 82/1991 legea contabilității, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările si completările ulterioare.
7. Codul muncii 53/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul în vederea ocuparii funcţiilor publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent (1 post) și de inspector, clasa I, grad profesional principal (1 post) la Compartiment control fiscal, înlesnire - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiul Focșani
1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
4. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlul IX - Impozite si taxe locale, cu modificările si completările ulterioare;
6. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior (1 post) la Compartiment guvernanţă corporativă, monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice, mediu - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
1. Lege nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Lege nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
3. Lege nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
6. Legea nr. 31/1990 - Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
10. Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar