Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului circulația pe drumurile publice

Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Serviciului circulația pe drumurile publice

ANUNŢ

 

Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concursuri pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante la Serviciul circulația pe drumurile publice:
1. poliţist local, clasa I, grad profesional debutant - 4 posturi
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licenţă juridic sau administrativ;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: x;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
- să fie apt psihologic portarmă.
2. poliţist local, clasa III, grad profesional principal - 1 post
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
- să fie apt psihologic portarmă.
3. poliţist local, clasa III, grad profesional asistent - 2 posturi
Condiţii specifice:
- studii medii liceale, respectiv studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 6 luni;
- permis de conducere categoria B;
- să fie apt din punct de vedere medical și fizic;
- să fie apt psihologic portarmă.
Condiţii generale pentru toate posturile sunt: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursurile pentru toate posturile vor avea loc în data de 14.11.2017, ora 10.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43.
În cadrul concursurilor se vor desfăşura probele suplimentare de verificare a aptitudinilor fizice în data de 13.11.2017, ora 10.00 la sala de atletism de la Colegiul Alexandru Ioan Cuza Focșani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 11.10.2017 până la data de 30.10.2017(inclusiv) şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copie permis de conducere (categoria B);
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- adeverință care să ateste „apt pentru a susține probele pentru verificarea aptitudinilor fizice", eliberată de medicul de familie;
- aviz psihologic port armă;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverințele care atestă starea de sănătate și „apt pentru a susține probele pentru verificarea aptitudinilor fizice" vor conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografiile, tematicile şi probele și baremele pentru verificarea aptitudinilor fizice se afişează la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane - telefon 0237/215005 interior 17 persoană contact ec. Lupu Daniela.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării a 4(patru) funcţii publice de execuţie vacante de poliţisti locali, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul circulația pe drumurile publice
din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani

 

1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării a 2(două) funcţii publice de execuţie vacante de poliţisti locali, clasa III, grad profesional asistent la Serviciul circulația pe drumurile publice
din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani


1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 396/2016 privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focşani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 149/27.04.2017 .
11. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării unei funcţii publice de execuţie vacantă de poliţist local, clasa III, grad profesional principal la Serviciul circulația pe drumurile publice
din cadrul Poliţiei Locale a municipiului Focşani


1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 155 /2010, Legea poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Hotărârea Guvernului nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
9. Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
10. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 396/2016 privind reglementarea circulaţiei rutiere pentru autovehiculele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, exceptând mijloacele de transport în comun, pe raza municipiului Focşani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Focșani nr. 149/27.04.2017 .
11. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Tabel cu probe sportive și barem atașat.

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar