Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1 - inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- limbi straine: engleză nivel mediu;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

2 - inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- limbi straine: engleză nivel mediu;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

3 - inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor inginerești.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- limbi straine: engleză nivel mediu;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

4 - inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor inginerești.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- limbi straine: engleză nivel mediu;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

5 - inspector clasa I gradul profesional principal la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul fundamental al Științelor sociale.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- limbi straine: engleză nivel mediu;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

6 - inspector clasa I gradul profesional asistent la Serviciul proiecte - Direcția managementului proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an;
- limbi straine: engleză nivel mediu;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursurilor/examenelor este de 05 decembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 05 decembrie 2017, ora 9.00.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (01.11-20.11.2017) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DIN DATA DE 05 DECEMBRIE 2017

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografie
in vederea organizarii concursului pentru ocuparea posturilor vacante in cadrul Serviciului Proiecte, respectiv:

• Inspector, Clasa I, grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental al stiintelor sociale - 2 posturi
• Inspector, Clasa I, grad profesional superior - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental al stiintelor ingineresti
• Inspector, Clasa I, grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental al stiintelor sociale
• Inspector, Clasa I, grad profesional principal - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă in domeniul fundamental al stiintelor ingineresti
• Inspector, Clasa I, grad profesional asistent - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în 2007, cu modificarile si completările ulterioare;
4. Ordinul Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) nr 112 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile cu modificarile si completările ulterioare;
5. Ordinul Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) nr 3288 din 27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/ 7Regiuni si POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritara 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon" , Prioritatea de Investitii 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operatiunea B - „Cladiri publice" in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, cu modificarile si completările ulterioare;
6. Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 833 din 09.06.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de termoficare pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, cu modificarile si completările ulterioare;
7. Ordinului Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729 din 21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.


Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu - atasat.

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar