Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concursuri pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1- consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul agricultură - Serviciul administrație publică locală, agricultură din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de știință - Ingineria resurselor vegetale și animale sau Domeniul de licență Științe administrative;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

2 - inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul de licență - Inginerie civilă.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: -
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursurile/examenele se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursurilor/examenelor este de 14 noiembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursurilor/examenelor se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 14 noiembrie 2017, ora 9.00.
Bibliografiile şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concursuri/examene se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (09.10-30.10.2017) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.

 

ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSURILE DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2017

- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul agricultură - Serviciul administraţie publică locală, agricultură din cadrul Primăriei municipiului Focşani
1. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata in 2007, cu modificările si completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată in 2007, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată in 2007;
4. ORDIN Nr. 734/480/1003/3727 din 29 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
5. Legea nr.98/2009 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările ulterioare;
7. Legea nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
8. Ordinul nr. 20/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol;
9. Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei
11. Legea 71/2011 codul civil - sectiunea a-3-a - Reguli particulare in materia arendarii;
12. Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
14. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării- cumpărării terenurilor agricole situate in extravilan;
15. Ordinului 719/740/M.57/2333/ 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii 17/2014 ;
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu.

BIBLIOGRAFIE

Pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional debutant la Serviciul investiții - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Hotararea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentelor tehnico-economice aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
4. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar