Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Varstnice

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea unor posturi vacante in cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Varstnice

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, cu sediul în str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi vacante din cadrul Centrului Căminul pentru Persoane Varstnice:
1. 2 posturi de asistent medical debutant.
Condiţii de participare la concurs:
- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
sau
diplomă de studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare
- certificat de membru OAMGMAMR.
- fără vechime
2. 4 posturi de infirmier debutant ;
un post de îngrijitor;
un post de bucătar;
un post de muncitor calificat IV.
Condiţii de participare la concurs:
- pentru postul de infirmier debutant: şcoală generală, curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România sau curs organizat dc furnizori autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii; făra vechime.
- pentru postul de îngrijitor: şcoală generală, făra vechime.
- pentru postul de bucătar: şcoală generală, certificat de calificare profesională în meseria de bucătar, vechime - 1 an.
- pentru postul de muncitor calificat IV: studii medii, certificat de calificare profesională în meseria de lăcătuş mecanic, făra vechime.
Concursul se va desfăşura la sediul Centrului Caminul pentru Persoane Varstnice din Focşani, str. Fraternităţii, nr. 11. astfel:
- proba scrisă: 09.01.2018 - ora 10,00;
- proba interviu va avea loc conform prevederilor art. 24 alin (5) din HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului cadru pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale a personalului din sectorul bugetar.
Data limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 27.12.2018, ora 15,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Scolară Focşani din str. Cuza Vodă, nr. 43, Serviciul contabilitate, personal, administrativ.
Relaţii suplimentare: la sediul instituţiei, telefon 0337.101055.

Condiţii generale de participare la concurs:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.


Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
- cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
- copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
- carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
- cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. În acest caz candidatul, care este admis la selectia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
- curriculum vitae.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea posturilor contractual vacante de asistent medical debutant
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani
- Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice -

1. Borundel C., Manual de Medicină Internă pentru Cadre Medii, Editura Bic All, Bucureşti, 2000;
2. Moyes Carol, Tehnica îngrijirii bolnavului, Editura Medicală, Bucureşti, 2006;
3. Morariu Letiţia şi colaboratorii, Bazele teoretice şi practice ale îngrijirii omului sănătos şi bolnav, Editura Universul, Bucureşti, 2000;
4. Nicolae Gh., Timofte M., Gherghina V., Iordache L. Ghid de nursing, OAMMR, 2006;
5. Bocarnea C., Boli infecţioase şi epiderniologie, Editura Info-Team, Bucureşti, 1999;
6. Daschievici S., Mihăilescu M., Chirurgie, Editura Medicală, Bucureşti, 2002;
7. Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 1995;
8. Lucreţia Titircă, Ghid de nursing, Editura Viaţa Medicală Romînească, Bucureşti, 1998;
9. Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
10. OUG nr.144/2008 - privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare;
11. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical;

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului contractual vacant de infirmier debutant
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani
- Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice -

1. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
Tematica: Cap.2 - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.
2. Ordin nr. 961/2016 (MS) - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare
Tematica: Anexa I - Capitolul I - definiţii; Capitolul II - Curăţare; Capitolul III - Dezinfecţia.
Anexa 4 - Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat
3. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematica: Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor.

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului contractual vacant de bucătar
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani
- Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice -

1. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
Tematica: Cap.2 - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
2. Ordin (MSP)nr. 976/1998 - pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare:
Tematica: Anexa 1 - Cap.1 - Norme generale; Cap.3. - Norme privind prepararea alimentelor; Cap.4 - Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor;
3. HG nr. 924/2005 - privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare:
Tematica: Anexa 1: Cap.1 - art. 2 Definiţii; Anexa II la regulile generale - Cap. 1. Cerinţe generale pentru obiective din domeniul alimentar; Cap.2 - Cerinţe specifice pentru încăperile unde sunt preparate, tratate sau procesate produse alimentare, cu excepţia spaţiilor pentru servirea mesei.
4. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematică: Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor.

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului contractual vacant de îngrijitor
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani
- Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice -

1. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
Tematica: Cap.2 - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
2. Ordin (MS) nr. 961/2016 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completyările ulterioare;
Tematică - Anexa 1 - Capitolul I - Definiţii; Anexa 4.- Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat.
3. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematică: Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor.

BIBLIOGRAFIA
pentru ocuparea postului contractual vacant de muncitor calificat IV
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani
- Centrul Căminul pentru Persoane Vârstnice -

1. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice:
Tematica: Cap.2 - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
2. Lăcătuşerie generală - Emil Arieşan, Ing. Gh. Peptea;
3. Tehnologia asamblării şi montajului - ing. Gheorghe Ioan;
4. Legea nr. 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
Tematică: Capitolul IV - Obligaţiile lucrătorilor.
6. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Tematică: Capitolul II - Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor - Secţiunea 1-
Obligaţii generale; Secţiunea a 6-a - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului; Capitolul V - Răspunderea juridică;
7. HG nr. 1048/2006 - privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar