Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante în cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Poliţia Locală a Municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţii publice de conducere vacantă:
- director executiv adjunct, gradul II la Poliția Locală a municipiului Focșani - 1 post
Condiţiile de participare la concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv adjunct, gradul II sunt :
A. Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice, științelor administrative sau științelor economice;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
-cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.
Concursul se va desfășura la sediul Poliției Locale a municipiului Focșani în data de 25 ianuarie 2018, ora 10.00- proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC, nivel mediu, 30 ianuarie 2018, ora 10.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 22 decembrie 2017 până la data de 10 ianuarie 2018 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
a) formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz;
f) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinţei eliberată de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
i) declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului şi procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT, nivel mediu se afişează la sediul și pe site-ul Poliției Locale a municipiului Focșani www.politialocalafocsani.ro.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane, telefon/fax: 0237/215005, interior 17- secretar concurs, Lupu Daniela, inspector/ e-mail: pol_com_fcs@yahoo.com.

 

Atribuţiile funcției publice de conducere de director executiv adjunct, gradul II din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani

Directorul executiv adjunct își îndeplinește atribuțiile în mod nemijlocit sub autoritatea și controlul directorului executiv și are următoarele atribuții:
1. Însuşeşte, respectă şi aplică în activitatea pe care o desfăşoară, prevederile actelor normative în vigoare (Legea nr. 155/2010, H.G. nr. 1332/2010, Legea nr. 188/1999, Legea nr. 7/2004, Legea nr. 61/1991, Legea nr. 295/2004, Legea 17/1996, OG nr. 2/2001, Legea nr. 677/2001), Regulamentul de ordine interioară al Poliţiei Locale precum şi conţinutul fişei postului.
2. Păstrează secretul de stat şi de serviciu, dacă, prin natura atribuţiilor de serviciu are acces la asemenea date şi informaţii.
3. Execută dispoziţiile primite şi raportează de executarea acestora, pe cale ierarhică.
4. Respectă normele civilizate de conduită în relaţiile cu colegii de serviciu, cetăţeni, etc., manifestând stimă, respect, tact şi bună cuviinţă faţă de aceştia.
5. Să dea dovadă de cinste şi corectitudine în activitatea sa şi să întreprindă măsuri pentru menţinerea disciplinii.
6. Să cunoască obligaţiile, drepturile, atribuţiile şi interdicţiile legale în serviciu.
7. În timpul serviciului nu desfăşoară alte activităţi decât cele necesare executării în bune condiţii a prestării serviciului şi a misiunilor ce-i sunt încredinţate.
8. Întocmeşte şi completează documentele de evidenţă conform dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei.
9. Organizează, planifică, conduce şi controlează activitatea personalului Poliţiei Locale a municipiului Focşani cu atribuţii în menţinerea ordinii şi liniştii publice.
10. Asigură cunoaşterea şi aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de menţinerea ordinii şi a liniştii publice, regulile de convieţuire socială şi integritatea corporală a persoanelor si a normelor de protecţie a muncii.
11. Asigură pregătirea de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită.
12. Informează de îndată conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focșani despre toate evenimentele deosebite înregistrate în activitatea de menţinere a ordinii publice şi ţine evidenţa acestora.
13. Sesizează de îndată șefii ierarhici și structurile Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea, despre cazurile de pierdere, deteriorare, distrugere sau folosire a armamentului din dotare, potrivit prevederilor legale.
14. Participă, alături de conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, la întocmirea sau reactualizarea planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Focsani.
15. Analizează lunar activitatea personalului din subordine.
16. Respectă normele de securitate si sănătate în muncă precum si normele privind situaţiile de urgenţă potrivit reglementărilor în vigoare având grijă ca si angajaţii din subordine să o facă;
17. Prezintă un raport lunar cu activitatea desfăşurată.
18. Îndeplineste diverse activităti administrative, ia măsuri pentru aplicarea prevederilor cuprinse în protocoalele de colaborare ale instituţiei.
19. Întocmeşte zilnic nota cu principalele evenimente şi o prezintă şefului poliţiei locale.
20. Participă la stabilirea criteriilor de performanță individuală anuale ale personalului din subordine.
21. Asigură realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale personalului din subordine, potrivit prevederilor legale.
22. Promovează relații de colaborare cu toate compartimentele din cadrul Poliției Locale a municipiului Focșani.
23. Rezolvă alte sarcini încredinţate de conducerea Poliţiei Locale a municipiului Focşani, potrivit competenţelor stabilite prin diverse acte normative.
24. Răspunde material, disciplinar sau penal, după caz, pentru nerespectarea prezentelor atribuţii şi obligaţii.
25. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducere şi participă la activităţile organizate de Poliţia Locală, care au legătură cu activitatea sa, ori de câte ori este nevoie.

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacantă de director executiv adjunct gradul II la Poliţia Locală a municipiului Focşani


1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Legea nr. 61/1991(republicată în 2011) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul nr.128/2011 al Ministerului Administrației și Internelor pentru organizarea activităților privind accesul poliției locale la baza de date ale Ministerului Administrației Internelor.
14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
16. Ordonața Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
17. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
18. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
20. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
21. Ordinul Secreatrului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar