Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant în cadrul Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia” Focșani

Anunţ privind organizarea de concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post de execuţie vacant în cadrul Ateneului Popular “Mr. Gh. Pastia” Focșani

ANUNŢ

 

ATENEUL POPULAR "MR.GH.PASTIA" FOCSANI organizează concurs /examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1(unu) post de execuţie vacant de CORIST treapta profesională III studii medii, funcţie contractuală, normă întreagă la Compartimentul Artistic Corul de Cameră Pastorala Focşani.
Condiţii de participare la concurs:

Condiţii generale:Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în art.3 din Anexa- Regulament-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:

- studii medii în domeniul muzical;
- vechime in specialitate - minim 3 ani;
- experienţă în cântul coral-partida bass.

Concursul va avea loc în data de 19 martie 2018 ora 10,00 - proba practică, 23 martie proba interviu, ora10,00 la sediul Ateneului Popular "Mr.Gh.Pastia" din Piaţa Unirii nr.3, Focşani.
Bibliografia pentru proba practică se afişează la sediul şi pe site-ul Ateneului Popular"Mr.Gh.Pastia", www.ateneu-pastia.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 12 martie 2018 ora 17,00 la Biroul Contabilitate-Resurse umane-administrativ din cadrul Ateneului Popular "Mr.Gh.Pastia" din Piaţa Unirii nr.3, Focşani.
Relaţii suplimentare la secretariatul Ateneului Popular "Mr.Gh.Pastia", telefon 0237 -225584, 0237 - 223722 secretar comisie concurs Monica Stoinescu.

Actele solicitate candidaţilor pentru dosarul de înscriere la concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) curriculum vitae;
c) copia şi originalul fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;
d) copia carnetului de muncă conformă cu originalul sau, dupa caz, o adeverinţă care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
e) diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
g) actul de identitate, copie şi original;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabili de Ministerul Sănătăţii.

 

Calendarul concursului:
1. Data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 12.03.2018, ora 17,00.
2. Selecţia dosarelor: 13.03.2018.
3. Afişare rezultate selecţie dosare: 14.03.2018.
4. Data şi ora limită depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 15.03.2018, ora 17,00.
5. Afișare rezultate contestaţii selecție dosare: 16.03.2018.
7. Susținere proba practică : 19.03. 2018, ora 10,00.
8. Afişare rezultate probă practică: 20.03.2018.
9. Depunere contestaţii rezultate probă practică:21.03.2018, ora 17,00.
10. Soluţionare contestaţii şi afişare rezultate contestaţii: 22.03.2018.
11. Data de desfăşurare a interviului: 23.03.2018, ora 10,00.
12. Afișare rezultate interviu: 26.03.2018.
13. Data şi ora limită depunere contestații interviu: 27.03.2018 ora 17,00;
14. Soluţionare şi afişare rezultate contestaţii : 28.03.2018.
15. Comunicare rezultate finale: 29.03.2018.

 

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediul unităţii şi pe pagina webb a Ateneului Popular Focşani: www.ateneu-pastia.ro.


BIBLIOGRAFIE

• VICTOR GIULEANU - Teoria muzicii, cu solfegii aplicative
• Al. PASCANU - Tratat de armonie
• M.COZMEI- Istoria muzicii româneşti
• GH.MERIŞESCU - Istoria muzicii universale
• D.D. BOTEZ - Tratat de cânt coral şi dirijorat, vol.I -II
• REPERTORIU CORAL PASTORALA: creaţii din muzica universală, creaţii muzicale folclorice, creaţii muzicale religioase).
• Executarea liniei melodice a partidei BASS
• Acordarea în tendinţe după sunetul de control"La"
• Exerciţii de intonaţie şi recunoaştere a diferitelor tonalităţi, intervale melodice şi armonice;
• Execuţia a 3 piese în cvartet (S, A, T, B).
• Solfegiu la prima vedere.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar