Anunţ privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii publice în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

Anunţ privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea unei funcţii publice în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară

ANUNŢ

 

 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară, cu sediul în Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii publice de execuţie vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului contabilitate, personal, administrativ.
Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenţă în domeniul ştiinţelor economice;
- 9 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.
Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/19999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani.
Desfăşurarea concursului:
- 15 ianuarie 2018, ora 10,00 - proba suplimentară de testare a cunoştinţelor pe calculator - nivel mediu;
- 16 ianuarie 2018, ora 10,00 - proba scrisă;
- data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior;
- perioada de depunere a dosarelor de concurs: 14.12.2017 - 03.01.2018.

Coordonate de contact. adresa de corespondenţă - Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani, str. Cuza Vodă, nr. 43, CP 620034; telefon - 0337.10.10.55; fax - 0237.233632; e-mail - splas_focsani@yahoo.com ; persoana de contact - Croitoru Paula - referent.


BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de funcţionar public de executie de inspector, clasa I, grad profesional superior,
Serviciul contabilitate, personal, administrativ

1. Legea nr. 188/1999, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004, Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Constituţia României;
4. Legea nr. 82/1991, Republicată, Legea contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
5. ORDONANŢĂ nr. 119/1999 Republicată, privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventive, cu modificările şi completările ulterioare
6. Legea nr. 500/2002 - privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordin (MF) nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Ordin (MF) nr. 1917/2005 - Partea I - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordin (MF) nr. 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
11. Ordin (MF) nr. 923/2014, Republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare

 

ATRIBUŢII
prevăzute în fişa postului
pentru funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului contabilitate, personal, administrativ

1. inregistreaza operatiunile contabile prin utilizarea cu eficacitate a sistemului financiar integrat la nivelul directiei;
2. efectueaza controlul financiar preventiv in conformitate cu prevederile Ordonantei nr.119/2003, republicata, privind controlul intern managerial si controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. intocmeste bugetele estimative ale directiei, pe categorii de cheltuieli;
4. intocmirea, semnarea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si anuale si anexele aferente;
5. conduce evidenta analitica a creditelor alocate trimestrial, platilor nete de casa si cheltuielilor efective pe structura clasificatiei bugetare;
6. propune directorului executiv solicitarile de virari de credite bugetare, daca este cazul, in functie de cheltuielile noi ce urmeaza a fi efectuate;
7. conduce evidenta analitica a furnizorilor, debitorilor si creditorilor, precum si a garantiilor materiale pe fiecare gestionar;
8. intocmeste lunar balante de verificare pentru activitatile directiei;
9. efectueaza decontarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si deschise;
10. pune in aplicare sistemul de control al angajamentelor bugetare care asigura procesul de verificare, control, monitorizare si raportare a angajamentelor legale ale institutiei, conform legislatiei in vigoare (OUG nr.88/2013, privind adoptarea unor masuri fiscal - bugetare pentru indeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internationale, precum si pentru modificare si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul nr.517/2016, pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare - Forexebug, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr.563/20.04.2016, pentru stabilirea calendarului de utilizare a functionalitatilor sistemului national de raportare Forexebug de catre entitatile publice) ;
11. confrunta soldurile sintetice cu cele analitice pentru debitori, creditori, furnizori, conturi de disponibil, obiecte de inventar, active fixe, casa, etc;
12. intocmeste lunar contul de executie, efectueaza monitorizarea cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale;
13. verifica si inregistreaza statele de plata, intocmeste ordinele de plata privind salariile si alte drepturi ale personalului;
14. verifica chitantierele si inregistreaza registrele de casa privind incasarile si platile efectuate;
15. verifica legalitatea acordarii de avansuri de deplasare a personalului si a justificarii acestora;
16. rezolvarea la termenul stabilit al neconformitatilor semnalate de organele de control;
17. intocmeste documentele privind plata ajutoarelor sociale in numerar si in natura;
18. verifica si inregistreaza cheltuielile privind ajutoarele sociale in numerar si in natura;
19. conduce evidenta sintetica si analitica a contului "sume in mandate si in depozit";
20. organizeaza evidenta angajamentelor bugetare si legale, conform Ordinului Ministerului Finantelor nr.1792/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
21. verifica concordanta soldurilor conturilor de cheltuieli din evidenta contabila a institutiei precum si corectitudinea operatiunilor cuprinse in extrasele de cont;
22. inregistreaza consumul de carburant conform Fiselor Activitatii Zilnice intocmite de administrator pentru fiecare autoturism;
23. efectueaza inregistrarile contabile privind mijloacele fixe, obiectele de inventar si materiale de orice fel;
24. intocmeste impreuna cu Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Vrancea, bugete estimative ale proiectelor de cofinantare, aprobate de catre municipiul Focsani in calitate de partener ;
25. deconteaza sumele solicitate, pe categorii de cheltuieli, pe baza deconturilor inaintate de catre Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Vrancea, insotite de documente justificative si dupa verificarea legalitatii, realitatii si oportunitatii acestora;
26. intocmeste lunar registrul jurnal al operatiunilor contabile;
27. intocmeste anual registrul inventar;
28. inregistreaza rezultatele finale ale inventarului, conform legii;


Dosarul de concurs va conţine următoarele documente, conform art. 49 din HG nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
• formularul de înscriere;
• curriculum vitae, modelul comun european;
• copia actului de identitate;
• copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
• copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
• cazierul judiciar;
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia cărţii de identitate.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar