Anunţ privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu gradul II la Serviciul proiecte – Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen pentru ocuparea funcţiei de șef serviciu gradul II la Serviciul proiecte – Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de:
1 - șef serviciu gradul II la Serviciul proiecte - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani
Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
- Condiţiile specifice :
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Ramura de ştiinţă - Stiințe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani
- cunoştinţe operare calculator - nivel mediu.
Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani.
Data organizării concursului/examenului este de 27 octombrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
În cadrul concursului/examenului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC - nivel mediu în data de 27 octombrie 2017, ora 9.00.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a. Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane organizare - telefon 0237/213416.
Actele solicitate candidaţilor pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul din data de 27 octombrie 2017
- copia actului de identitate;
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atesta efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de munca sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, dupa caz, în specialitate;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografie
în vederea organizarii concursului/examenului pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu gradul II la Serviciului Proiecte - Direcția managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei municipiului Focșani.
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata în 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată în 2007, cu modificarile si completările ulterioare.
4. Ordinul Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) nr 112 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile
5. Ordinul Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) nr 3288 din 27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/ 7Regiuni si POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritara 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon" , Prioritatea de Investitii 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operatiunea B - „Cladiri publice" in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020
6. Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 833 din 09.06.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de termoficare pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020
7. Ordonanța de urgență Nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
8. Constituția Romaniei, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Programa analitică proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar