Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

1 - consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

2 - consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 29 ianuarie 2018, ora 09:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 30 ianuarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (27.12.2017-15.01.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: buica@focsani.info, secretar concurs doamna Buică Diana Sorinela, inspector.
Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul juridic, contencios și de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic, contencios, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 30 ianuarie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
ATRIBUȚIILE POSTULUI de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Reprezintă Municipiul Focsani și Primarul Municipiului Focsani în faţa instanţelor de judecată redactând acţiunile întâmpinările şi notele de concluzii, susţinând interesele acestora;
-Exercită căile de atac şi ia orice alte măsuri pentru apărarea drepturilor şi intereselor Municipiului Focsani si ale Primarului municipiului Focsani;
-Reprezintă Municipiul Focsani în fața instanţei de judecată în cadrul procedurii de lichidare și reorganizare judiciară și în cadrul procedurii de executare silită a impozitelor și taxelor locale. Iniţiază acţiuni privind executarea silită pentru recuperarea debitelor restante la plata creanțelor fiscală și a altor venituri la bugetul local în baza referatelor formulate de Serviciul taxe și impozite și Serviciul administrarea patrimoniului, repartizate de șef serviciu juridic, contencios;
-Tine evidenţa operativă a tuturor cauzelor repartizate in Modulul de gestiune a cauzelor juridice( Agenda juridică a instituției);
-Urmăreşte modul de executare a cauzelor soluţionate de instanţa de judecată ;
-Se preocupă de primirea hotărârilor definitive ale instanţei pe care le comunică serviciilor interesate spre rezolvare ;
-Se preocupă de investirea cu formulă definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti şi urmăreşte modul de executare al acestora de către compartimentele competente ;
-Tine evidenţa contestaţiilor introduse la amenzile contravenţionale aplicate de împuterniciţii primarului, întocmeşte actele necesare privind soluţionarea acestora şi comunică soluţia celor în cauză ;
-Face parte din comisiile de licitaţie organizate în cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi în unităţile subordonate;
-Asistă la întocmirea actelor de vânzare cumpărare şi orice alt tip de act încheiat la notariatele publice, acte juridice pe care le contrasemnează ;
-Acordă asistenţă juridică serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi cetăţenilor;
-Comunică şi prelucrează actele normative nou apărute cu salariaţii din cadrul Primăriei Municipiului Focşani ;
-Furnizează publicului relaţiile cerute, respectând secretul profesional ;
-Indosariază, numerotează şi predă anual documente, conform prevederilor legale în arhivă;
-Respectă procedurile de lucru specifice serviciului;
-Se informează permanent cu privire la modificările legislative si implementează aceste modificări in documentele emise de serviciu;
- Este responsabil de realizarea obiectivelor individuale potrivit programelor de activitate;
-Formulează răspunsuri la adresele, petiţiile şi sesizările autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice ;
-Păstrează confidenţialitatea cauzelor aflate pe rol ;
-Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţă ;
-Indeplineşte sarcinile de serviciu ale celorlalţi colegi din cadrul serviciului în situaţia în care aceştia îşi efectuează concediul de odihnă, concediu medical sau alte situaţii ;
-Păstrează secretul profesional;
-Indeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate activităţile organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie .
ATRIBUȚIILE POSTULUI de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-Reprezintă Municipiul Focsani și Primarul Municipiului Focsani în faţa instanţelor de judecată redactând acţiunile întâmpinările şi notele de concluzii, susţinând interesele acestora;
-Exercită căile de atac şi ia orice alte măsuri pentru apărarea drepturilor şi intereselor Municipiului Focsani si ale Primarului municipiului Focsani;
-Reprezintă Municipiul Focsani în fața instanţei de judecată în cadrul procedurii de lichidare și reorganizare judiciară și în cadrul procedurii de executare silită a impozitelor și taxelor locale. Iniţiază acţiuni privind executarea silită pentru recuperarea debitelor restante la plata creanțelor fiscală și a altor venituri la bugetul local în baza referatelor formulate de Serviciul taxe și impozite și Serviciul administrarea patrimoniului, repartizate de șef serviciu juridic, contencios;
-Tine evidenţa operativă a tuturor cauzelor repartizate in Modulul de gestiune a cauzelor juridice( Agenda juridică a instituției);
-Urmăreşte modul de executare a cauzelor soluţionate de instanţa de judecată ;
-Se preocupă de primirea hotărârilor definitive ale instanţei pe care le comunică serviciilor interesate spre rezolvare ;
-Se preocupă de investirea cu formulă definitivă şi irevocabilă a hotărârilor judecătoreşti şi urmăreşte modul de executare al acestora de către compartimentele competente ;
-Tine evidenţa contestaţiilor introduse la amenzile contravenţionale aplicate de împuterniciţii primarului, întocmeşte actele necesare privind soluţionarea acestora şi comunică soluţia celor în cauză ;
-Face parte din comisiile de licitaţie organizate în cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi în unităţile subordonate;
-Asistă la întocmirea actelor de vânzare cumpărare şi orice alt tip de act încheiat la notariatele publice, acte juridice pe care le contrasemnează ;
-Acordă asistenţă juridică serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani şi cetăţenilor;
-Comunică şi prelucrează actele normative nou apărute cu salariaţii din cadrul Primăriei Municipiului Focşani ;
-Furnizează publicului relaţiile cerute, respectând secretul profesional ;
-Indosariază, numerotează şi predă anual documente, conform prevederilor legale în arhivă ;
-Respectă procedurile de lucru specifice serviciului;
-Se informează permanent cu privire la modificările legislative si implementează aceste modificări in documentele emise de serviciu;
- Este responsabil de realizarea obiectivelor individuale potrivit programelor de activitate;
-Formulează răspunsuri la adresele, petiţiile şi sesizările autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice ;
-Păstrează confidenţialitatea cauzelor aflate pe rol ;
-Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţă ;
-Indeplineşte sarcinile de serviciu ale celorlalţi colegi din cadrul serviciului în situaţia în care aceştia îşi efectuează concediul de odihnă, concediu medical sau alte situaţii ;
-Păstrează secretul profesional;
-Indeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate activităţile organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie .

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional principal la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Constituția României;
2.Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare.
6. Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;
8. Codul Civil;
9. Cod de procedură civilă - Acțiunea civilă; Termenele procedurale; Căile de atac;
10. Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional asistent la Serviciul juridic, contencios din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Constitutia Romaniei;
2.Legea nr.215/ 2001 privind administratia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea contenciosului administrativ nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
7.Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public cu modificările si completările ulterioare;
8.Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică;
9. Codul Civil;
10. Cod de procedura civilă - Acțiunea civilă; Termenele procedurale; Căile de atac.

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar