Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte "UMP - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a"- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor sociale;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 9 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe inginerești: în domeniul de licenţă inginerie civilă - specializarea inginerie urbană și dezvoltare regională sau în domeniul de licenţă inginerie energetică - specializările ingineria sistemelor electroenergetice/ termoenergetică/ energetică industrială/ managementul energiei sau în domeniul de licenţă inginerie electrică - specializările sisteme electrice/ electrotehnică sau în domeniul de licenţă inginerie mecanică - specializarea sisteme și echipamente termice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 21 martie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 22 martie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (14.02-05.03.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: buica@focsani.info, secretar concurs doamna Buică Diana Sorinela, inspector.
Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursurile/examenele de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte "UMP - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a"- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor, inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 22 martie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte "UMP - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a"- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani , din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Participă la identificarea problemelor economice şi sociale ale comunităţii locale, care intră sub incidenţa asistenţei financiare internaţionale acordate în mod special de Uniunea Europeană;
2. Analizează sursele de finanţare cu un grad semnificativ de interes pentru comunitate, lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale;
3. Identifică/stabileşte/întreţine legături cu factori interesaţi în derularea unor proiecte cu finanţare internaţională ce vor fi derulate de către autoritatea locală: agenţii, asociaţii neguvernamentale, instituţii, fundaţii, alte administraţii publice locale şi judeţene, ministere, agenţii de dezvoltare etc;
4. Solicită datele/informaţiile necesare elaborării programelor/proiectelor de la departamentele Primariei si de la unitatile subordonate Consiliului Local Focsani;
5. Participa la elaborarea, monitorizarea si actualizarea documentelor de planificare strategica privind dezvoltarea socio-economica a municipiului;
6. Participă la elaborarea documentaţiei necesare accesãrii proiectelor cu finanţare externã;
7. Participă la elaborarea Cererilor de finantare si a tuturor documentelor suport si asigura transmiterea acestora catre organismele finantatoare;
8. Urmărește ca obiectivele din Strategia de Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Focșani sa fie aplicate in propunerile de finantare;
9. Participă la implementarea proiectelor in cadrul structurilor de proiect constituite in vederea atingerii obiectivelor la standardele de calitate stabilite, in cadrul constrangerilor de timp si de buget;
10. Participă la elaborarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de furnizare, de prestări servicii sau de lucrări din cadrul proiectelor;
11. Participă la derularea procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare, de prestări servicii sau de lucrări din cadrul proiectelor;
12. Participă la elaborarea de analize si sinteze cumulative privind implementarea proiectelor - atingerea obiectivelor, incadrarea in termene, respectarea indicatorilor de calitate, incadrarea in prevederile bugetare;
13. Elaborează rapoarte și informări privind modul de implementare a proiectelor cu finanţare internaţională de catre Municipiul Focsani, stadiul fizic si valoric al acestora;
14. Monitorizează aplicarea masurilor de informare și publicitate aferente proiectelor si propune masuri suplimentare in vederea asigurarii promovarii proiectelor;
15. Propune materiale de prezentare a proiectelor pentru publicatii de specialitate;
16. Participă la activitățile desfășurate în cadrul schimburilor de experiență organizate de alte instituții, în vederea prezentarii și promovării programelor de dezvoltare locală;
17. Participă la întâlniri, seminarii, burse, cursuri de perfecţionare pe domeniul managementului proiectelor şi programelor organizate de structuri ale Uniunii Europene sau alte structuri nationale si regionale, în scopul cresterii capacitãtii de perfectionare privind accesarea si utilizarea Fondurilor Europene Structurale si de Investitii;
18. Participă la întocmirea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri necesare asigurarii implementarii proiectelor;
19. Urmărește rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
20. Răspunde, conform legii de bunurile date în folosinţă;
21. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
22. Colaborează cu Serviciul impozite şi taxe locale, la solicitarea acestuia, ori de câte ori este necesar, în vederea înştiinţării contribuabililor privind sumele datorate la bugetul local;
23. Îndeplineşte şi alte sarcini, corespunzător competenţelor profesionale trasate de superiorul ierarhic sau de conducerea instituţiei şi participă la toate activităţile organizate în cadrul primăriei, ori de câte ori este nevoie.

ATRIBUȚIILE POSTULUI , inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Coordonează, colectează și analizează datele privind consumurile energetice la nivelul autorității administrației publice locale;
2. Generează și gestionează baze de date online pentru consumurile energetice în clădirile publice și iluminat public la nivelul autorității administrației publice locale;
3. Monitorizează consumurile obiectivelor aflate in administrarea autoritatii publice locale si propune solutii pentru reducerea costurilor legate de energie;
4. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensitatii energetice;
5. Întocmește, monitorizează și raportează Programul de Îmbunătățire a Eficienței Energetice în conformitate cu modelul aprobat prin decizie a ANRE;
6. Calculează indicatorii de eficiență energetică solicitați de administrația publică, indicatori care să permită evaluarea și compararea performanțelor energetice locale, cu valori de referință medii înregistrate la nivel național și/sau european; propune măsuri pentru îmbunătățirea acestor indicatori;
7. Participă la întocmirea caietelor de sarcini în vederea achiziției echipamentelor eficiente energetic și verifică încadrarea acestora în cerințele stabilite de Anexa nr.1 la legea nr.121/2014 privind eficiența energetică precum și în regulamentele europene de ecoproiectare;
8. Întocmește rapoarte anuale privind eficiența energetică pentru analiza evoluției consumurilor de energie, evoluția consumurilor specifice, oportunității de implementare a unor măsuri/proiecte de eficiență energetică și achiziția de echipamente eficiente energetic;
9. Acordă sprijin departamentelor Primăriei privind modul de aplicare a legislației și reglementărilor în vigoare privind eficiența energetică;
10. Reprezintă persoana de contact a administrației publice în relația cu ANRE, pe probleme de eficiență energetică;
11. Participă la programele privind educarea şi conştientizarea utilizatorilor diferitelor forme de energie privind necesitatea reducerii consumurilor energetice pe unitatea de produs;
12. Promovează utilizarea resurselor energetice regenerabile, în conformitate cu practicile din Uniunea EuropeanăParticipa la activitatile desfasurate în cadrul schimburilor de experienta organizate de alte institutii, în vederea prezentarii si promovarii programelor de dezvoltare locala;
13. Participă la întâlniri, seminarii, burse, cursuri de perfecţionare pe domeniul eficientei energetice;
14. Participă la întocmirea rapoartelor şi proiectelor de hotărâri necesare;
15. Urmăreste rezolvarea corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
16. Răspunde, conform legii de bunurile date în folosinţă;
17. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;
18. Îndeplineşte şi alte sarcini, corespunzător competenţelor profesionale trasate de superiorul ierarhic sau de conducerea instituţiei şi participă la toate activităţile organizate în cadrul primăriei, ori de câte ori este nevoie.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Serviciul proiecte "UMP - Reabilitarea sistemului de termoficare, Etapa a II-a"- Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 Codul de conduita al functionarilor publici, republicată,;
3. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificarile si completările ulterioare;
4. Ordinul Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) nr 112 din 20 ianuarie 2017 pentru aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa Prioritară 4 - Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile cu modificarile si completările ulterioare;
5. Ordinul Viceprim-ministrul, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) nr 3288 din 27.12.2016 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/ 7Regiuni si POR/2016/3/3.1/B/1/BI - Axa prioritara 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon" , Prioritatea de Investitii 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operatiunea B - „Cladiri publice" in cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, cu modificarile si completările ulterioare;
6. Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 833 din 09.06.2016 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii de termoficare pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729 din 21.07.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;
8. Constituția României.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector clasa I gradul profesional principal la Compartiment energetic - Direcţia managementul proiectelor și investițiilor din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Constituția României;
2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
3. Legea nr. 7/2004 Codul de conduită al functionarilor publici, republicată;
4. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările si completările ulterioare;
5. Legea nr. 121/ 2014 privind eficiența energetică cu modificările si completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, cu modificările si completările ulterioare;
7. Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în 2013;
8. Hotărârea Guvernului 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune ȋn domeniul eficienţei energetice.

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar