Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

- inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă - ştiinţe economice sau în ramura de știință - științe juridice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de licență inginerie geodezică specializarea măsurători terestre şi cadastru sau specializarea cadastru şi managementul proprietăţilor;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: - ;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 12 martie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 13 martie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (08.02-27.02.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate și de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 13 martie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Urmărește derularea contractelor încheiate cu Primăria Municipiului Focșani pentru terenuri aflate în domeniul public/privat și respectarea disciplinei contractuale conform clauzelor contractelor încheiate ;
2. Întocmeste informări cu privire la situația derulării contractelor, propunând măsuri pentru îmbunatățirea executării acestora și eficiența urmăririi lor ;
3. Intocmeşte rapoarte şi referate de specialitate, dispoziţii şi hotărâri ce privesc activitatea biroului ;
4. Urmăreşte evidenţa contractelor incheiate în cadrul serviciului, luând măsurile ce se impun în vederea derulării legale a acestora ;
5. Urmăreşte evidenţa convențiilor de ocupare a domeniului public/privat luând măsurile ce se impun în vederea derulării legale a acestora ;
6. Îndeplineşte procedura de notificare/somare a titularilor de contracte de închiriere, concesiune, superficie, comodat a bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Focşani care înregistrează restanţe;
7. Răspunde de organizarea licitațiilor pentru închirierea/constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor ce fac parte din patrimoniul Municipiului Focșani ;
8. Intocmește contractele de închiriere, concesionare, superficie, asociere, comodat, ce au drept obiect bunuri ce aparțin domeniului public sau privat al Municipiului Focșani, precum și actele adiționale la contractele existente;
9. Transmite la Serviciul de impozite și taxe locale situația contractelor în vederea urmăririi și incasării prețului acestora ;
10. Urmărește completarea întregii documentații ce va sta la baza aprobărilor pentru viitoarele contracte și de parcurgerea în ordine cronologică a tuturor etapelor conform legilor în vigoare;
11. Intocmește și inaintează orice fel de corespondență pe care o consideră necesară cu referire la respectarea disciplinei contractuale care sa conducă în final la o derulare corespunzătoare a contractelor ;
12. In situația în care clauzele contractuale și situația în fapt impun rezilierea contractului, întocmește documentația în vederea rezilierii contractului, transmite debitele restante serviciului competent, urmărește preluarea și a celorlalte bunuri conform clauzelor contractului ;
13. Îndeplineşte lunar procedura de notificare/somare a titularilor de contracte de închiriere, concesiune, superficie, comodat a bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Focşani care înregistrează restanţe;
14. Participă la fundamentarea şi elaborarea unor lucrări pregătitoare luării unor decizii ;
15. Introduce în evidența informatizată contractele și convențiile încheiate și operează modificările intervenite prin incheierea actelor adiționale;
16. Urmăreşte stabilirea de către Serviciul de impozite şi taxe locale a chiriei/redevenţei pentru contractele de inchiriere, concesionare, superficie, atribuire în folosinţă a terenurilor sau spaţiilor din domeniul public sau privat al Primăriei Municipiului Focşani către persoane fizice sau juridice din Municipiului Focşani;
17. Participă la întocmirea inventarului domeniului public și privat al municipiului Focșani și urmareste actualizarea, completarea și modificarea acestuia periodic in conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
18. Intocmeşte referate privind problemele ridicate de cetăţeni cu ocazia audienţelor ţinute de către Primar, Viceprimari, Secretar ;
19. Formulează răspunsuri la adresele, petiţiile şi sesizările autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi ale persoanelor fizice ;
20. Indosariază, numerotează şi predă anual documente, conform prevederilor legale în arhivă ;
21. Asigură confidenţialitatea datelor ;
22. Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţă ;
23. Indeplineşte orice altă sarcină stabilită de conducere şi participă la toate activităţile organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie ;
24. Indeplineşte sarcinile de serviciu ale celorlalţi colegi din cadrul serviciului în situaţia în care aceştia îşi efectuează concediul de odihnă, concediul medical, concediul fără plată sau se află în alte situaţii prevăzute de lege .

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

-execută ridicări topografice și trasări cu aparatele topo pentru care beneficiar este Primăria Municipiului Focșani ;
- utilizează stația totala în vederea întocmirii hărților și planurilor cadastrale ;
- întocmește lucrările topografice necesare aplicării legilor proprietății în vigoare ;
- se preocupă de întocmirea documentaţiilor pentru intabularea în Cartea funciară precum şi de intabularea bunurilor ce sunt inventariate sau vor fi inventariate în domeniul public sau privat al municipiului Focşani ;
- asigură înregistrarea tuturor datelor masurătorilor din teren in format grafic cât si alfanumeric;
- realizează și actualizează permanent evidența datelor referitoare la pășuni și terenuri intravilane și extravilane din domeniul public și privat al municipiului;
- identifică, masoară terenurile și pune în posesie proprietarii acestor terenuri conform legilor proprietății in vigoare (Legea nr.10/2001, republicată, cu modificarile ulterioare și Legea 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare) ;
- efectuează modificările ce se impun pe planurile cadastrale, conform realității din teren și le transmite OCPI Vrancea;
- participă la actiunea de delimitare a teritoriului administrativ al Municipiului Focșani;
- participă la constituirea și actualizarea Registrului spațiilor verzi din Municipiul Focșani;
- verifică și avizează documentațiile realizate pentru intabularea în cartea funciară a Municipiului Focșani a imobilelor terenuri/construcții ce aparțin domeniului public și privat al Municipiului Focșani;
- răspunde în termen legal sesizărilor cetățenilor privind problemele legate de cadastru;
- colaborează pentru desfășurarea activității cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea(OCPI Vrancea) și Agenția Domeniilor Statului;
- respectă procedurile de lucru specifice serviciului;
- participă la expertize tehnice ale judecătoriei atunci când există solicitare în acest sens;
- îndeplineste sarcinile de serviciu ale celorlalți colegi din cadrul serviciului în perioada în care aceștia iși efectuează concediul de odihnă/medical/fără plată sau se află în ale situații prevăzute de lege;
- asigură confidențialitatea datelor;
- răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţă;
- îndosariază, numerotează şi predă anual documente, conform prevederilor legale în arhivă;
- se preocupă permanent de perfectionarea profesională si studiază în permanenţă legislatia in domeniu;
- îndeplinește orice altă sarcină stabilită de conducere si participă la toate activitățile organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie.
BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional principal la Compartiment urmărire contracte domeniul public şi privat - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
4. Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Constituția României, republicată;
6. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
7. Titlul III - Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată- Superficia, art. 693-702, din Noul Cod Civil;
8. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
9. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional debutant la Compartiment cadastru - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1.Legea nr. 7/ 1996 - legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 18 / 1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul nr. 719/740/M.57/2333 / 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare;

6. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

7. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;

8. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată;

9. Constituția României, republicată.

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar