Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de:

- inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de știință - Științe juridice sau ramura de știință - Științe economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 9 ani;
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

- inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs
- Condiţii generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în Domeniul de licență - Inginerie civilă;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an
- cunoştinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 05 februarie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, proba scrisă în data de 06 februarie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.

Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (04.01.2018 - 23.01.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității - telefon 0237/213416, email buica@focsani.info, secretar concurs doamna Buică Diana Sorinela, inspector.
Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcțiilor publice de execuție vacante de inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții (1 post) si inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul achiziții (1 post) din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 06 februarie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional superior la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, Strategia de contractare şi Programul anual al achiziţiilor publice;
3. asigură respectarea legalității în derularea proceselor de achiziție publică;
4. participă la activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor -suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
5. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate,
6. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
7. realizează achiziţiile directe;
8. transmite comunicări si documente către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice(ANAP), Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor(CNSC) și orice alte instituții, privind verificarea proceselor de achiziție publică;
9. întocmește propunerea de angajament și angajamentul bugetar și le completează impreună cu Serviciul Buget contabilitate;
10. înaintează in vederea obținerii vizei de control financiar preventiv proiectul de contract însoțit de documentele justificative - propunerea de angajament si angajamentul global;
11.transmite contractul spre semnare persoanelor desemnate si ulterior Primarului Municipiului Focșani;
12. reține un exemplar original al contractului pentru dosarul achiziției, transmite câte un exemplar ofertantului, Serviciului Buget Contabilitate și transmite o copie a contractului serviciului care l-a solicitat;
13. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
14.solicită operatorilor economici, prezentarea "Certificatului constatator privind îndeplinirea obligaţilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale";
15. verifică îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, în vederea verificării acestora;
16. asigură arhivarea documentelor conform legii;
17. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispozitii ale Primarului Municipiului Focșani sau primite de la șeful ierarhic superior.

ATRIBUȚIILE POSTULUI de inspector clasa I gradul profesional asistent la Biroul achiziții din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;
2. elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, Strategia de contractare şi Programul anual al achiziţiilor publice;
3. asigură respectarea legalității în derularea proceselor de achiziție publică;
4. participă la activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor -suport, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de specialitate;
5. verifica Documentatii/specificatii tehnice transmise de catre serviciile de specialitate, in vederea initierii procesului de achizitie publica; participa la analizarea conformitatii ofertelor tehnice primite ca urmare a derularii unui proces de achizitie directa;
6. îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate,
7. aplică şi finalizează procedurile de atribuire;
8. realizează achiziţiile directe;
9. transmite comunicări si documente către Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice(ANAP), Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor(CNSC) și orice alte instituții, privind verificarea proceselor de achiziție publică;
10. întocmește propunerea de angajament și angajamentul bugetar și le completează impreună cu Serviciul Buget contabilitate;
11. înaintează in vederea obținerii vizei de control financiar preventiv proiectul de contract însoțit de documentele justificative - propunerea de angajament si angajamentul global;
12.transmite contractul spre semnare persoanelor desemnate si ulterior Primarului Municipiului Focșani;
13. reține un exemplar original al contractului pentru dosarul achiziției, transmite câte un exemplar ofertantului, Serviciului Buget Contabilitate și transmite o copie a contractului serviciului care l-a solicitat;
14. constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
15.solicită operatorilor economici, prezentarea "Certificatului constatator privind îndeplinirea obligaţilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale";
16. verifică îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv cele locale, în vederea verificării acestora;
17. asigură arhivarea documentelor conform legii;
18. îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului local, dispozitii ale Primarului Municipiului Focșani sau primite de la șeful ierarhic superior.
BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție Inspector, Clasa I, Grad profesional Superior la Biroul Achiziții din cadrul primăriei Municipiului Focșani
1. Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
3. Lege nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
4. H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale , cu modificările și completările ulterioare;
5. Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
6. Constituția României Republicată;
7. Lege nr. 188/1999, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
8. Lege nr. 215/2001, Republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
9. Lege nr. 7/2004, Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție: Inspector, Clasa I, Grad profesional Asistent la Biroul Achiziții din cadrul primăriei Municipiului Focșani

1. Lege nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Lege nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
3. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
4. Lege nr. 10/1995, Republicată, privind calitatea în construcţii, cu modificările și
completările ulterioare;
5. H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
6. Constituția României Republicată;
4. Lege nr. 188/1999, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
5. Lege nr. 215/2001, Republicată, Legea administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Lege nr. 7/2004, Republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

 

 

 

 

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar