Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani
2018-08-10 00:00

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de:

- Șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă - Științe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 12 septembrie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației - nivel mediu, proba scrisă în data de 13 septembrie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (10.08.-29.08.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristin, inspector.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de conducere vacante Șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 13 septembrie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

ATRIBUȚIILE POSTULUI Șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

(1) - organizează, planifică, coordonează și raspunde de activitatea Serviciului în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin Servicului, așa cum rezultă ele din actele normative în vigoare, Hotărarile Consiliului Local și din Regulamentul de organizare și funcționare;
(2) - răspunde de realizarea indicatorilor de performanță stabiliți pentru structura coordonată;
(3) - monitorizează și analizează activitatea compartimentelor din structura Serviciului, coordoneaza și raspunde de implementarea dispozițiilor primarului Municipiului Focșani;
(4) - informeaza cu operativitate primarul Municipiului Focșani cu privire la dificultățile întampinate și care exced sferei sale de competență;
(5) - raspunde de aplicarea unitară a legislației in materie si a Hotararilor Consiliului Local;
(6) - analizeaza si propune spre aprobare primarului, măsuri concrete de imbunătățire a calității activității Serviciului;
(7) - răspunde pentru implementarea managementului riscurilor la nivelul Serviciului;
(8) - răspunde de elaborarea raportului anual de activitate, in vederea includerii acestuia în Raportul anual al primarului Municipiului Focșani;
(9) - formulează propuneri și răspunde pentru desfășurarea programului de pregătire profesională;
(10) - propune spre aprobare programarea și efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din cadrul Serviciului;
(11) - intocmește și propune spre aprobare norme de lucru pentru fiecare din activitățile din cadrul serviciului și urmarește aplicarea lor;
(12) elaborează și supun spre aprobare măsurile necesare în vederea păstrării confidențialității documentelor și informațiilor gestionate.
(13) ia măsuri pentru simplificarea proceselor de lucru şi promovează introducerea unor metode moderne de conducere şi organizare la nivelul serviciului
(14) informează personalul din cadrul serviciului cu privire le prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Regulamentului de ordine interioară ale instituţiei;
(15) urmăreşte modul de aplicare a reglementărilor din domeniul de activitate al serviciului, respectiv formulează propuneri de îmbunătăţire şi actualizare a acestora;
(16) verifică, coordonează şi răspunde de modul de realizare a sarcinilor individuale şi colective şi adoptă măsurile care se impun pentru asigurarea indeplinirii în termen şi corect a lucrărilor repartizate;
(17) coordonează şi răspunde pentru organizarea evidenţei lucrărilor intrate şi ieşite din cadrul serviciului şi le repartizează oferind îndrumare sau dispoziţii corespunzătoare soluţionării acestora, analizează şi semnează potrivit competenţelor stabilite, lucrările şi corespondenţa efectuată la nivelul serviciului;
(18) transmite propuneri privind recrutarea,promovarea şi mobilitatea de personal la nivelul serviciului;
(19) întocmeşte fişele posturilor conform competenţelor pentru personalul serviciului;
(20) organizează şi răspunde pentru derularea procesului de evaluare anuală a performanţelor individuale a personalului şi stabileşte obiectivele individuale ale personalului din cadrul serviciului pentru perioada următoare;
(21) organizează arhivarea documentelor gestionate în cadrul serviciului şi predarea acestora la arhiva instituţiei;
(22) stabileşte măsurile necesare asigurării disciplinei în muncă şi informează superiorul ierarhic în caz de abateri;
(23) exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului Municipiului Focșani.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef serviciu gradul II - Serviciul corp de control al primarului din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Legea nr. 215/2001, republicată, Legea administraţiei publice locale , cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 7 /2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
4. Constituția României Republicată;
5. Hotărârea guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
6. Legea nr. 82/1991, republicată, Legea contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 185/2013, republicată, privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
10. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
11. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
14. Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
15. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările si completările ulterioare;

 

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar