Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Anunţ privind organizarea de concurs/examen în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacante în cadrul Primăriei Municipiului Focşani

ANUNŢ

 

 

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea ocupării funcției publice de conducere vacantă de:

- Șef serviciu gradul II - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani

Condiţii de participare la concurs

- Condiţii generale: candidaţii trebuie să indeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de ştiinţă - Știinţe juridice sau în ramura de știință - Științe economice;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani;
- cunostinte de operare pe calculator, nivel mediu.

Concursul/examenul se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Focşani în data de 13 martie 2018, ora 10:00 proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul tehnologiei informației- nivel mediu, proba scrisă în data de 14 martie 2018, ora 10.00, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Bibliografia, atribuțiile prevăzute în fișa postului și procedura privind organizarea și desfășurarea probei suplimentare în domeniu tehnologiei informației- nivel mediu, se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani www. focsani.info.
Dosarele de înscriere la concurs /examen se depun la sediul Primăriei Municipiului Focşani, Bld. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Compartiment resurse umane, organizare, camera 103, et. 1, în termen de maximum 20 zile (08.02-27.02.2018) de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a.
Relaţii suplimentare la Compartiment resurse umane, organizare - telefon 0237/213416, email: iordachescu@focsani.info, secretar concurs doamna Iordăchescu Alina Cristina, inspector.

Actele solicitate candidaților pentru dosarele de înscriere la concursul/examenul de ocupare a funcției publice de conducere vacante Șef serviciu gradul II - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani, din data de 14 martie 2018:

- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- curriculum vitae, modelul comun European;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
- copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
- copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul judiciar(acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
ATRIBUȚIILE POSTULUI Șef serviciu gradul II - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:

1. Conduce, organizează și coordonează activitatea serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate ;
2. Urmărește și angajează cheltuieli în limita prevederilor bugetare;
3. Controlează şi supraveghează personalul din subordine, urmărind îndeaproape activitatea acestuia ;
4. Intocmeşte rapoarte şi referate de specialitate, dispoziţii şi hotărâri ce privesc activitatea serviciului ;
5. Coordonează activitatea de întocmire a inventarului domeniului public şi privat al municipiului Focşani şi urmăreşte actualizarea acestuia periodic în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
6. Asigură prin personalul din subordine, aplicarea prevederilor regulamentului de publicitate și îndeplinirea sarcinilor specifice ce decurg din activitatea de publicitate din Municipiul Focsani ;
7. Coordonează și conduce evidența contractelor de închiriere/ concesionare/superficie/comodat, precum și a convențiilor, luând măsurile ce se impun în vederea derulării legale a acestora (notificări, somații, rezilieri, etc.) ;
8. Urmăreste și răspunde de activitatea de vânzare - cumpărare a imobilelor din fondul locativ de stat;
9. Coordonează administrarea locuințelor construite din fondurile statului și cele achiziționate prin Consiliul Local;
10. Asigură și distribuie încheierea în formă scrisă cu respectarea prevederilor legislative în vigoare a contractelor de inchiriere pentru persoane fizice beneficiare de repartiții ;
11. Asigură și colaborează cu membrii comisiei sociale pentru întocmirea listelor de priorități anuale pentru acordarea locuințelor sociale, precum și a celor din fondul locativ, având la baza criteriile stabilite de Consiliul Local al municipiului Focșani;
12. Propune lista cu imobilele disponibile pentru a fi repartizate ori de câte ori aceasta o impune;
13. Urmăreste si raspunde ca inchirierea locuintelor sa se faca in conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
14. Urmarește și răspunde de aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local în ceea ce privește administrarea domeniului public și privat ;
15. Înaintează Serviciului juridic - contencios, referate cu persoanele care vor fi acționate în instanța pentru recuperare debite restante și evacuare ;
16. Promovează proiecte de hotărâre privind închirierea, concesionarea/constituire drept de superficie sau vânzarea terenurilor ce aparțin domeniului public sau privat și se preocupă de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de consiliul local;
17. Urmăreste modul de organizare a licitațiilor pentru închirierea, vânzarea asupra unor imobile - terenuri/case, aprobate prin hotărâri ale consiliului local;
18. Urmărește completarea întregii documentații ce va sta la baza aprobărilor pentru viitoarele contracte și de parcurgerea în ordine cronologică a tuturor etapelor conform legilor în vigoare ;
19. Urmăreste desfășurarea activității de verificare și avizare a documentațiilor realizate
pentru intabularea în cartea funciară a Municipiului Focșani a imobilelor terenuri
/construcții ce apartin domeniului public si privat al Municipiului Focsani, a
efectuării modificărilor ce se impun pe planurile cadastrale, precum și a asigurării
înregistăarii tuturor datelor masurătorilor din teren in format grafic cât si
alfanumeric;
20. Urmărește întocmirea documentațiilor necesare promovării proiectelor de hotărâre ;
21. Participă la organizarea sistemului informaţional al instituţiei ;
22. Urmăreşte şi verifică activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului ;
23. Elaborează şi completează fişele de post pentru personalul din subordine ;
24. Este responsabil de realizarea obiectivelor individuale potrivit planurilor de activitate, urmărind îndeplinirea în bune condiţii a acestora ;
25. Urmăreşte respectarea normelor de conduită şi disciplină de către personalul din subordine, dispunând / propunând măsurile adecvate respectării Statutului funcţionarilor publici din subordine şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare;
26. Poate delega o parte din atribuţii funcţionarilor publici din subordine, în condiţiile legii ;
27. Participă la stabilirea criteriilor de performanţă individuală anuale ;
28. Participă la stabilirea în cadrul serviciului pe care îl conduce, a gradului de importanţă asociat fiecărui criteriu de performanţă corespunzător categoriei funcţiei publice ocupate de fiecare funcţionar public din subordine ;
29. Realizează evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul serviciului, prin raportarea criteriilor de performanţă la gradul de îndeplinire a obiectivelor individuale prevăzute pentru perioada evaluată ;
30. Participă la fundamentarea şi elaborarea unor lucrări pregătitoare luării unor decizii;
31. Asigură confidenţialitate datelor ;
32. Răspunde conform legii pentru bunurile aflate în folosinţă ;
33. Se preocupă permanent de perfecţionarea profesională şi studiază în permanenţă legislaţia în domeniu ;
34. Periodic face analiza privind modul de desfasurare si rezultatele de performanta ale intregului serviciu;
35. Rezolvă prin intermediul personalului din subordine orice reclamație, sesizare și contestatie în termenul stabilit prin lege;
36. Indeplineşte orice altă sarcină stabilită prin lege, hotărâre a Consiliului Local, dispoziții ale primarului sau sarcini primite de la șeful ierarhic şi participă la toate activităţile organizate în cadrul primăriei ori de câte ori este nevoie ;
37. Este responsabil de buna comunicare a Serviciului cu celelalte departamente din Primărie și instituții având obligația de a pune la dispoziție informațiile solicitate;
38. Urmărește aplicarea la nivelul Serviciului aplicarea politicii referitoare la calitate și realizarea obiectivelor cuprinse în Declarația si angajamentul Primarului municipiului Focșani ;
39. Urmărește aplicarea corespunzătoare la nivelul Serviciului a cerințelor standardului de management al calității și prevederilor cuprinse în Manualul calității, în procedurile generale și specifice;
40. Participă la întocmirea inventarului domeniului public şi privat al Municipiului Focşani în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

BIBLIOGRAFIE pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Șef serviciu gradul II - Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate din cadrul Primăriei Municipiului Focşani:
1. Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare;
3. Legea nr. 152/ 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 548 din 8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
7. Constituția României, republicată;
8. Legea 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările ulterioare;
9. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
10. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările si completările ulterioare;
11. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar