ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT GRADUL II LA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTE DE DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT GRADUL II LA POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI FOCȘANI

ANUNŢ


Poliţia Locală a municipiului Focşani cu sediul în Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43 organizează concurs pentru ocuparea următoarei funcţiei publice de conducere vacante:
- director executiv adjunct gradul II la Poliția Locală a municipiului Focșani - 1 post
Condiţiile de participare la concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv adjunct gradul II sunt:
A. Condiţii generale:
- candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
B. Condiţii specifice:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau administrative;
-studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, absolvite în condițiile legii;
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani;
-cunoştinţe de operare PC, nivel mediu.
Concursul va avea loc în data de 24 octombrie 2017, ora 11.00- proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani din Focşani, strada Cuza Vodă, nr. 43. În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor PC, nivel mediu, în data de 24 octombrie 2017, ora 10.00 la sediul instituţiei.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Poliţiei Locale a municipiului Focşani - Compartiment resurse umane, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, respectiv de la data de 20 septembrie 2017 până la data de 09 octombrie 2017 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute de art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:
- formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
- copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
- cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
- adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile actelor de mai sus se vor prezenta însoţite de documentele originale, pentru a fi certificate pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba suplimentară de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT- nivel mediu se afişează la sediul instituţiei.
Relaţii suplimentare la Compartimentul resurse umane-telefon 0237/215005 interior 22- persoană contact Tănase Nicoleta Atena.

BIBLIOGRAFIE

1. Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
5. Legea nr. 155/2010 - Legea poliţiei locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
7. Legea nr. 61/1991(republicată în 2011) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare;
8. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
10. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
11. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
12. Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul nr. 128/2011 al Ministerului Administrației și Internelor pentru organizarea activităților privind accesul poliției locale la baza de date ale Ministerului Administrației Internelor;
14. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
16. Ordonața Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
17. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
18. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
19. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
20. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
21. Ordinul Secreatrului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar