ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL A UNUI FUNCŢIONAR PUBLIC CARE OCUPĂ UN POST AFERENT FUNCŢIEI PUBLICE DE INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT LA BIROUL RELAȚII PUBLICE

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL A UNUI  FUNCŢIONAR PUBLIC CARE OCUPĂ UN POST AFERENT FUNCŢIEI PUBLICE DE INSPECTOR CLASA I GRAD PROFESIONAL ASISTENT LA BIROUL RELAȚII PUBLICE

ANUNŢ


Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen în vederea promovării în gradul imediat superior celui deținut, a unui funcționar public din cadrul Primăriei Municipiului Focșani astfel:

- pentru promovarea în gradul profesional principal a unui funcţionar public care ocupă un post aferent funcţiei publice de inspector clasa I grad profesional asistent la Biroul relații publice, în ziua de 19 octombrie 2017 ora 10,00 - proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condiţii de participare

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
- să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Bibliografia pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut este prevăzută în anexa nr. 1.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul resurse umane, organizare, camera 103, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului (18.09. 2017 - 09.10.2017) la sediul Primăriei Municipiului Focşani şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani şi vor conţine următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de Hotărârea Guvernului nr. 1173/2008:

- copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
- copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
- formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul/examenul de promovare în gradul profesional principal a unui funcționar public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent la Biroul relații publice


1. Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 188 / 1999, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 161 / 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completarile ulterioare;
4. Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
6. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
7. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată în 2007;
8. HGR nr. 123/07.02.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
9. HGR nr. 1723/14.10.2004 privind aprobarea Programului de masuri pentru combaterea birocratiei in activitatea de relatii cu publicul, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Înapoi


Servicii Online

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar