ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR LA DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANI

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI/EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR LA DIRECŢIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCŞANI


ANUNŢ

Primăria Municipiului Focşani organizează concurs/examen pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de:
- Director la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

Condiţii de participare la concurs:
Condiţii generale :
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, cu vechime de minimum 3 ani în studii superioare.
- cunoştinţe de operare pe calculator - nivel mediu.

Concursul va avea loc în data de 18 septembrie 2017, ora 10.00 - proba scrisă, 21 septembrie 2017, ora 10.00 - proba practică şi 25 septembrie 2017 ora 12.00, proba interviu, la sediul Primăriei Municipiului Focşani din B-dul Dimitrie Cantemir Nr. 1bis.
Bibliografia şi programa analitică pentru proba practică de verificare a cunoştinţelor în domeniul IT - nivel mediu se afişează la sediul şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani, www.focsani.info şi pe portalul posturi@gov.ro.
Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 04 septembrie 2017 ora 16.30 (inclusiv) la Serviciul resurse umane, managementul calității, camera 103, et.1, din cadrul Primăriei Municipiului Focşani. Relaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, managementul calității, telefon 0237/213416


ACTELE SOLICITATE CANDIDAŢILOR PENTRU DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DIN DATA DE 18 - 21 - 25 septembrie 2017

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) proiectul de management în format electronic şi pe suport de hârtie;
c) curriculum vitae.
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în studii superioare;
e) diploma de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copie şi original;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
g) actul de identitate, copie şi original;
h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.


BIBLIOGRAFIE
pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării functiei de director la Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani

1. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
8. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
9. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
10. Legea nr. 53 / 2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
11. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
12. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
13. Ordinul Ministerului Administratiei şi Internelor nr.14/16 martie 2009 pentru aprobarea Dispozițiilor Generale de apărare împotriva incendiilor la amenajări temporare în spații închise sau în aer liber;
14. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
15. Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
16. Hotararea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.102/26 iunie 2001 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, cu modificările și completările ulterioare;
17. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările şi completările ulterioare;
18. Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
19. Hotararea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:
-data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs: 04.09.2017 ora 1630;
-afişare rezultate selecţie dosare: 05.09.2017 ora 1630
- dată depunere contestaţie rezultate selecţie dosare: 06.09.2017, până la ora 1630
-afişare rezultate contestaţii selecţie dosare: 07.09.2017, ora 1400
-data desfăşurării probei scrise: 18.09.2017, ora 1000
-afişare rezultate proba scrisă: 18.09.2017, ora 1630
-dată şi oră limită depunere contestaţii probă scrisă: 19.09.2017, până la ora 1630
-afişare rezultate contestaţii probă scrisă: 20.09.2017, ora 1400
-dată desfăşurare probă practică: 21.09.2017, ora 1000
-afişare rezultate probă practică: 21.09.2017, ora 1630
-depunere contestaţii rezultate probă practică: 22.09.2017, până la ora 1400
-afişare rezultate contestaţii proba practică: 25.09.2017, ora 1030
-data de desfăşurare a interviului: 25.09.2017 ora 1200
-afişare rezultate interviu: 25.09.2017, ora 1400
-data şi ora limită depunere contestaţii interviu: 26.09.2017, până la ora 1400
-comunicare rezultate contestaţii: 26.09.2017, ora 1630
-comunicare rezultate finale: 26.09.2017
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă vor fi afişate la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Focşani - www.focsani.info.

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Servicii Online

Depunere documente online Depunere documente online

Depune documente: Investiții, Agricol, Urbanism, ITL, Petiții, L544, etc.

Eliberare Certificate de Urbanism Eliberare Certificate de Urbanism

Obtine un certificate de urbanism on-line

Registratura primărie Registratura primărie

Vizualizare stadiu documente intrate în registratura Primăriei

Petiţii Petiţii

Depune o petitie online si urmareste evolutia

Vizualizare Impozite, taxe locale Vizualizare Impozite, taxe locale

Posibilitatea de a plati online taxele si impozitele

Plăţi online Plăţi online

Posibilitatea de a plati alte servicii online

Plată SMS acces transport greu Plată SMS acces transport greu

valabilă din 10 iulie 2017

Tel. cetățeanului

0237-233.333


sau întrebați aici

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

trimite

Calendar